Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Новини > Новини

На 14 ноември 2023 г., вторник, от 18:00 ч. в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе тържествено честване на половинвековния юбилей на нашата катедра – „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“. Заповядайте! Следете актуална информация около събитието във Facebook.
Виж повече
  На 21 април 2023 г. в Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ при засилен интерес бе представена книгата „Природна география на континентите“ на проф. Румен Пенин и доц. Димитър Желев, преподаватели в Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ на Геолого-географския факултет. Авторите и гостите на събитието бяха поздравени с […]
Виж повече
Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в съответствие с кандидат-студентския прием на Софийския университет обявява прием за специалисти в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ за учебната 2022-2023 г. Срок на обучение: 2 семестъраФорма на обучение: редовна/задочна За повече информация, свързана с образователни процес и същността на обучението, може да се обърнете към доц. д-р Биляна Борисова, ръководител на магистърската програма, бул. Цар Освободител 15, ГГФ, […]
Виж повече
През месец юни 2022 г. след изтичане на мандата за ръководител на Катедрата на проф. Асен Асенов се проведе изборно катедрено заседание. Бяха номирани двама кандидати за позицията ръководител на Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ – доц. д-р Биляна Борисова и доц. д-р Зорница Чолакова. След тайно гласуване членовете членовете на Катедрата […]
Виж повече
На 16 септември 2021 г. се проведе държавен изпит (защита на магистърски тези) в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“, администрирана от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Двама дипломанти от магистърската програма на Катедрата успешно защитиха магистърските си тези. Лъчезар Миков с […]
Виж повече
Карстът и неговите ландшафти представляват уникални природни или природно-антропогенни комплекси, които се отличават със своето азонално разпространение, повърхностната и подземната си вертикална структура, миграцията на разтворени и неразтворени елементи и вещества в лабиринта на различните компоненти на карстовия ландшафт, свързани чрез водата, неповторимите си надземни и подземни релефни форми и специфичната флора и фауна. Книгата […]
Виж повече
Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ се администрира от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геологогеографския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преподавателите в програмата са с голям практически опит в работата по международни, национални и регионални проекти в областта на опазването на околната среда и регионалното развитие. Тази научна […]
Виж повече
Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ публикува през 2020 г. учебната книга „Регионални географски сценарии в България – семинари по природна и социално-икономическа география на България с казуси, задачи и въпроси“.Автори са доц. д-р Калина Милкова от катедра „Социално-икономическа география“ и гл. ас. д-р Димитър Желев от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ на […]
Виж повече
Монографията „Биогеография и природен капитал на България“ дава ясни амбиции да заеме място сред представителните научни издания в Декадата на географията 2020–2030. Тя предлага аналитичен географски поглед върху съществени за условията на България пространствени и времеви закономерности и зависимости във възникването, разпределението и разпространението на живите организми и на техните съобщества. Интердисциплинарна в своя фокус, […]
Виж повече
Новият монографичен труд „Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ на проф. Ангел Велчев намира особено място в неговите дългогодишни изследвания на природата в България. Изданието е свързано с една от най-интересните научни теми в областта на географията, конкретно геоморфологията, палеогеографията и ландшафтната екология, посветени на плейстоценските заледявания на територията на България. […]
Виж повече