Новини

Тържествено честване на 50-годишнината на Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

На 14 ноември 2023 г., вторник, от 18:00 ч. в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе тържествено честване на половинвековния юбилей на нашата катедра –…

„Природна география на континентите“ с автори Румен Пенин и Димитър Желев

  На 21 април 2023 г. в Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ при засилен интерес бе представена книгата „Природна география на континентите“ на проф. Румен Пенин…

Прием в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в съответствие с кандидат-студентския прием на Софийския университет обявява прием за специалисти в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ за учебната 2022-2023 г. Срок на обучение: 2 семестъраФорма на обучение: редовна/задочна…

Доц. Биляна Борисова е новият ръководител на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

През месец юни 2022 г. след изтичане на мандата за ръководител на Катедрата на проф. Асен Асенов се проведе изборно катедрено заседание. Бяха номирани двама кандидати за позицията ръководител на…

Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

На 16 септември 2021 г. се проведе държавен изпит (защита на магистърски тези) в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“, администрирана от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната…

Антропогенни ландшафти – новата книга на доц. Камен Нам

През февруари 2021 г. от печат излизе капиталният труд на доц. Камен Нам „Антропогенни ландшафти“, издание на УИ „Св. Климент Охридски“.

„Критично застрашени видове растения на планетата“ – важен пътеводител в българската ботаническа и природозащитна литература

„Критично застрашени видове растения на планетата“ е книга на гл. ас. д-р Борислав Григоров, преподавател в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“. Книга предоставя достъпна информация за критично…

100 години от рождението на проф. Милан Георгиев

През 2021 г. се навършва едно столетие от рождението на проф. Милан Георгиев – един от основоположниците на катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ (до 2018 г. Ландшафтознание…

Добре дошли в сайта на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“!

Съвсем скоро нашата катедра ще отбележи своя половинвековен юбилей, възникнала през 1972 г. под наименованието „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в рамките на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент…

Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Новият монографичен труд „Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ на проф. Ангел Велчев намира особено място в неговите дългогодишни изследвания на природата в България. Изданието е…

Излезе от печат монографията „Биогеография и природен капитал на България“ на проф. Асен Асенов

Монографията „Биогеография и природен капитал на България“ дава ясни амбиции да заеме място сред представителните научни издания в Декадата на географията 2020–2030. Тя предлага аналитичен географски поглед върху съществени за…

Изследвания

Качествено образование и съвременни научни изследвания

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ основана 1972 г.