Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Articles by: dimitarzhelev

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в съответствие с кандидат-студентския прием на Софийския университет обявява прием за специалисти в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ за учебната 2022-2023 г. Срок на обучение: 2 семестъраФорма на обучение: редовна/задочна За повече информация, свързана с образователни процес и същността на обучението, може да се обърнете към доц. д-р Биляна Борисова, ръководител на магистърската програма, бул. Цар Освободител 15, ГГФ, […]
Виж повече
През месец юни 2022 г. след изтичане на мандата за ръководител на Катедрата на проф. Асен Асенов се проведе изборно катедрено заседание. Бяха номирани двама кандидати за позицията ръководител на Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ – доц. д-р Биляна Борисова и доц. д-р Зорница Чолакова. След тайно гласуване членовете членовете на Катедрата […]
Виж повече
На 16 септември 2021 г. се проведе държавен изпит (защита на магистърски тези) в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“, администрирана от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Двама дипломанти от магистърската програма на Катедрата успешно защитиха магистърските си тези. Лъчезар Миков с […]
Виж повече
„Критично застрашени видове растения на планетата“ е книга на гл. ас. д-р Борислав Григоров, преподавател в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“. Книга предоставя достъпна информация за критично застрашените видове растения в световен мащаб, включена в Червения списък на IUCN, каквато липсва до настоящия момент в българската ботаническа и природозащитна литература. Тя запълва […]
Виж повече