Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Articles by: admin

Карстът и неговите ландшафти представляват уникални природни или природно-антропогенни комплекси, които се отличават със своето азонално разпространение, повърхностната и подземната си вертикална структура, миграцията на разтворени и неразтворени елементи и вещества в лабиринта на различните компоненти на карстовия ландшафт, свързани чрез водата, неповторимите си надземни и подземни релефни форми и специфичната флора и фауна. Книгата […]
Виж повече
Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ се администрира от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геологогеографския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преподавателите в програмата са с голям практически опит в работата по международни, национални и регионални проекти в областта на опазването на околната среда и регионалното развитие. Тази научна […]
Виж повече
Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ публикува през 2020 г. учебната книга „Регионални географски сценарии в България – семинари по природна и социално-икономическа география на България с казуси, задачи и въпроси“.Автори са доц. д-р Калина Милкова от катедра „Социално-икономическа география“ и гл. ас. д-р Димитър Желев от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ на […]
Виж повече
Монографията „Биогеография и природен капитал на България“ дава ясни амбиции да заеме място сред представителните научни издания в Декадата на географията 2020–2030. Тя предлага аналитичен географски поглед върху съществени за условията на България пространствени и времеви закономерности и зависимости във възникването, разпределението и разпространението на живите организми и на техните съобщества. Интердисциплинарна в своя фокус, […]
Виж повече
Новият монографичен труд „Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ на проф. Ангел Велчев намира особено място в неговите дългогодишни изследвания на природата в България. Изданието е свързано с една от най-интересните научни теми в областта на географията, конкретно геоморфологията, палеогеографията и ландшафтната екология, посветени на плейстоценските заледявания на територията на България. […]
Виж повече
Съвсем скоро нашата катедра ще отбележи своя половинвековен юбилей, възникнала през 1972 г. под наименованието „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в рамките на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Науката ландшафтна екология, появила се на границата между основните науки география и биология, и интердисциплинарната научна област екология, се свързва непременно с името на […]
Виж повече
През 2021 г. се навършва едно столетие от рождението на проф. Милан Георгиев – един от основоположниците на катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ (до 2018 г. Ландшафтознание и опазване на околната среда“). Споделяме част от статията, посветена на Милан Георгиев, в съавторство на проф. Ангел Велчев и проф. Румен Пенин. Пълният текст […]
Виж повече