проф. д-р Асен Асенов

проф. д-р Асен Асенов

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Професор > проф. д-р Асен Асенов

проф. д-р Асен Асенов

проф. д-р Асен Асенов

assenov@gea.uni-sofia.bg

asseni.assenov@gmail.com

Цитати109
h-индекс5
i10-индекс3
Авторски индекс55753620400
Web of Science индексAAD-3612-2020
ORCID индекс0000-0002-7899-3562

Биографично представяне

Асен Иванов Асенов е роден на 17.09.1960 г. в гр. София. Средното си образование завършва в 7-мо СОУ „Св. Св. Седмочисленици“ в София през 1978 г. Висше образование завършва през 1985 г., като защитава дипломна работа под ръководството на професор Диню Канев в катедра „Геоморфология и картография“ на Геолого-географския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива квалификация като географ, физикогеограф, геоморфолог и картограф, учител по география в ЕСПУ, с втора специалност история. На 01.02.1986 г. е избран за асистент в катедрата „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ и последователно заема длъжностите старши асистент от 1989 г., главен асистент от 1992 г. и доцент от 2012 г. През 2011 г. защита дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ на тема: „Биоразнообразие на община Сатовча“, а през 2020 г. е избран за професор в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“, на която е ръководител от 2018 г. Чете лекционни курсове на бакалавърско ниво по Биогеография, Защитени природни обекти в България, Природна география на континентите, Околна среда и природни ресурси и Управление на горските ресурси в България, както и в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“, където чете лекции по Природен капитал, Хабитатно разнообразие и Методи за оценка на екосистемните/ландшафтните услуги. Специализирал е в МГУ – Москва и университета в Саарбрюкен – Германия.

Научните му интереси са насочени към пространствено-времевите проблеми на биогеографията, теорията на биоразнообразието и природния капитал, устойчивото развитие и екосистемните/ландшафтните стоки и услуги. Автор е на няколко университетски учебника и монографии и е автор и съавтор на повече от 130 научни публикации. Участвал е в редица университетски, национални и международни научни проекти и експедиции в Гарвалските Хималаи, Памир, Кавказ и Алпите.

Асен Асенов участва в дейността на Българското географско дружество, Асоциацията на професионалните географи и регионалисти и Съюза на учените в България – секция биология. В периода 2017 – 2021 г. е главен редактор на Годишника на СУ „Св. „Климент Охридски“, книга 2 – География, с ISSN 0324-2579 (print) и ISSN 2535-0579 (online). Главен редактор е на монографията „Биоразнообразие на „НП Рила“ (2015 г., ISSN: 978-619-90533-3-1).Участва в редакционната колегия на сборника с доклади, изнесени на международната научна конференция „Sustainable mountain regions: make them work“, проведена в периода 14-16 май 2015, в Боровец, България.

Участвал е в научни журита по ЗАРС в Република България, два пъти като председател на жури за доцент в Софийския университет и един път като член на жури за доцент в Института за космически изследвания и технологии към БАН, два пъти като член на научно жури за професор, съответно в НИГГГ на БАН и в Биологическия факултет на Софийския университет, в две научни журита за главен асистент и пет участия в научно жури за защита на ОНС доктор. Вписан е като професор със 1117 точки през 2020 г. в Регистъра на академичния състав в Република България, поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Монографии, учебници и учебни помагала за ВУЗ

 • Асенов, А., 1990. Горските пояси в България. В: Христоматия по физическа география на България, съставители – Кънчев, Д., М. Косева. ДИ „Народна просвета” София. 1990.
 • Асенов, А., 1990. Странджа – растителният оазис на Югоизточна Европа. В: Христоматия по физическа география на България, съставители – Кънчев, Д., М. Косева. ДИ „Народна просвета” София. 1990.
 • Велчев, А., П. В. Петров, Д. Топлийски, Р. Пенин, А. Сарафов, П. Б. Петров Хр. Константинов, С. Симеонов, Н. Тодоров, А. Асенов, А. Пейчев, 1993. Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар. УИ „Св. Климент Охридски”, 1993.
 • Асенов, А., М. Русев, 1999. На изпит по география – кандидат-студентско пособие за всички висши училища. Трето преработено издание. Издателство „Анубис”, София.
 • Mutaftschijewa, Wera, I. Ilijew, W. Tankowa, M. Russew, A. Assenow, BULGARIEN ein Abris. Verlaghaus “Anubis”, Sofia, 1999 (с. 86-107).
 • Асенов, А., 2001. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2001.
 • Асенов, А., 2006. Биогеография на България. Издателство „АнДи”, С., 2006.
 • Assenov, A., The Natura 2000 Ecological Network in the European Part of Turkey: a Conceptual Framework. Chapter Eight. In: Environment and Ecology in the Mediterranean Region II. Edited by Recep Efe and Munir Ozturk. 2014. Cambridge Scholars Publishing. p. 87-104 from 399 pages. ISBN (10): 1-4438-5538- 3, ISBN (13): 978-1-4438-5538-9
 • Assenov, A., A. Chikalanov, M. Lyubenova, S. Kostadinova. Ecosystem Services – A Function of Natural Capital. Chapter Four, In: “Contemporary Studies in Environment and Tourism”. Edited by Recep Efe and Münir Öztürk. Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-7283-0 ISBN (13): 978-1-4438-7283-6. 2017. 43-60 pp.
 • Assenova M., Nedkov S., Assenov A. 2018. Cultural Ecosystem Services of the Urban Landscapes of Bulgaria. In: “Traditions and Innovations in Contenporary Tourism” Edited by Vasil Marinov, Maria Vodenska, Mariana Assenova and Elka Dogramadjieva. Cambridge Scholars Publishing. p. 238-259. ISBN (10):1-5275-0829-3; ISBN (13):978-1-5275-0829-3. Ref.
 • Асенов, А., Биогеография. Поредица „Университетска библиотека № 521“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2019, 430 стр. ISBN 078-954-07-4655-5
 • Асенов, А. Биогеография и природен капитал на България. Университетска библиотека № 523. Изд. На СУ „СВ. Кл. Охридски“, С. 2020, 928 стр. ISBN 978-954-07-5007-1 (хартиено издание), ISBN 978-954-07-5007-7 (електронно издание).
 • Асенов, А., 1990. Странджа – растителният оазис на Югоизточна Европа. В: Христоматия по физическа география на България, съставители – Кънчев, Д., М. Косева. ДИ „Народна просвета” София. 1990.
 • Велчев, А., П. В. Петров, Д. Топлийски, Р. Пенин, А. Сарафов, П. Б. Петров Хр. Константинов, С. Симеонов, Н. Тодоров, А. Асенов, А. Пейчев, 1993. Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар. УИ „Св. Климент Охридски”, 1993.
 • Асенов, А., М. Русев, 1999. На изпит по география – кандидат-студентско пособие за всички висши училища. Трето преработено издание. Издателство „Анубис”, София.Mutaftschijewa, Wera, I. Ilijew, W. Tankowa, M. Russew, A. Assenow, BULGARIEN ein Abris. Verlaghaus “Anubis”, Sofia, 1999 (с. 86-107).
 • Асенов, А., 2001. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2001.
 • Асенов, А., 2006. Биогеография на България. Издателство „АнДи”, С., 2006.
 • Assenov, A., The Natura 2000 Ecological Network in the European Part of Turkey: a Conceptual Framework. Chapter Eight. In: Environment and Ecology in the Mediterranean Region II. Edited by Recep Efe and Munir Ozturk. 2014. Cambridge Scholars Publishing. p. 87-104 from 399 pages. ISBN (10): 1-4438-5538- 3, ISBN (13): 978-1-4438-5538-9
 • Assenov, A., A. Chikalanov, M. Lyubenova, S. Kostadinova. Ecosystem Services – A Function of Natural Capital. Chapter Four, In: “Contemporary Studies in Environment and Tourism”. Edited by Recep Efe and Münir Öztürk. Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-7283-0 ISBN (13): 978-1-4438-7283-6. 2017. 43-60 pp.
 • Assenova M., Nedkov S., Assenov A. 2018. Cultural Ecosystem Services of the Urban Landscapes of Bulgaria. In: “Traditions and Innovations in Contenporary Tourism” Edited by Vasil Marinov, Maria Vodenska, Mariana Assenova and Elka Dogramadjieva. Cambridge Scholars Publishing. p. 238-259. ISBN (10):1-5275-0829-3; ISBN (13):978-1-5275-0829-3. Ref.
 • Асенов, А., Биогеография. Поредица „Университетска библиотека № 521“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2019, 430 стр. ISBN 078-954-07-4655-5
 • Асенов, А. Биогеография и природен капитал на България. Университетска библиотека № 523. Изд. На СУ „СВ. Кл. Охридски“, С. 2020, 928 стр. ISBN 978-954-07-5007-1 (хартиено издание), ISBN 978-954-07-5007-7 (електронно издание).

Избрани научни статии

 • Dimitrov, D., A. Assenov, M. Lyubenova, K. Pachedjieva. New Chorological Data for the Vascular Flora of Mesta River Valley Floristic Region (Southwestern Bulgaria). COMPTES RENDUS DE L’ACAD´EMIE BULGARE DES SCIENCES, TOME 66, NO 5, 2013, BIOLOGIE. c. 701-708, ISSN 1310–1331 (Print) ISSN 2367–5535 (Online) Indexed in SCOPUS and ELSEVIER
 • Lyubenova, M., G. Gushlekov, А. Assenov. Need to link the two crucial contemporary strategies-sustainable development and innovative economy. CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, VOLUME 23, NUMBER 3, P. 417-430, 2014. PUBLISHED BY THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (BULGARIA). ISSN 0861-9255 (PRINT), ISSN 1313-8235 (ONLINE) The articles appearing in this journal are indexed and abstracted in SCOPUS (2006-2017) MIAR (International Matrix for the Analysis of Journals)
 • Assenov. A. 2015. Spatial Discrepancies of Ecological Networks in the Border Region of Serbia and Bulgaria. IN: KOULOV, B. AND G. ZHELEZOV (EDS.) SUSTAINABLE MOUNTAIN REGIONS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN SOUTHEASTERN EUROPE. DORDRECHT: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING SWITZERLAND, 2016. XVI, 268 P. 205-218. ISBN 978-3-319-27903-9 DOI 10.1007 / 978-3-319-27905-3 Ref.
 • Assenov, A., A. Sarafov, P. Bozhkov. 2016. Ecosystem/Landscape Services Provided by Umbrosols (UM) in Selected Mountainous Municipalities of Sofia District. COMPTES RENDUS DE L’ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES TOME 69, NO 3, 2016. GEOLOGIE, GEOECOLOGIE. 319-326 PP. Indexed in SCOPUS and ELSEVIER
 • Vassilev, K., H. Pedashenko, Al. Alexandrova, Al. Tashev, A. Ganeva, A.Gavrilova, As. Gradevska, A. Assenov, An. Vitkova, B. Grigorov, Ch. Gussev, E.Filipova, I. Aneva, Il. Knollová, Iv. Nikolov, G. Georgiev, G. Gogushev, G. Tinchev,K. Pachedjieva, K. Koev, M. Lyubenova, M. Dimitrov, N. Apostolova-Stoyanova, N. Velev, P. Zhelev, Pl. Glogov, R. Natcheva, R. Tzonev, St. Boch, St. Hennekens, S.Georgiev, S. Stoyanov, T. Karakiev, V. Kalníková, Ves. Shivarov, V. Russakova & Vl. Vulchev. 2016. Balkan Vegetation Database: historical background, current status and future perspectives. PHYTOCOENOLOGIA VOL. 46 (2016), ISSUE 1, 89–95 SECTION ECOINFORMATICS. PUBLISHED ONLINE APRIL 2016 LONG DATABASE REPORT. GEBRÜDER BORNTRAEGER, 70176 STUTTGART, GERMANY. DOI: 10.1127/PHYTO/2016/0109. WWW.BORNTRAEGER-CRAMER.DE 0340-269X/2016/0109. Indexed in SCOPUS and ELSEVIER
 • Assenov A., K. Vassilev, Н. Padeshenko, B. Koulov, E.Ivanova, B. Borisova. Research of the Biotope Diversity for the Purposes of Economic Valuation of Ecosystem Services in Chepelare Munisipality (The Rhodopes Region of Bulgaria). EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. VOLUME 5, N 4. PUBLISHER ECSD EV, ROME, ITALY. 409-420 PP. 2016. ISSN 2239-5938 (PRINT); ISSN 2239-6101 (ONLINE). Doi: 10.14207/ejsd.2016.v5n4p409
 • Grigorov B., K. Vassilev, N. Velev, A. Assenov. 2016. The Contradiction between Taxa of Conservation Significance and Invasive Species – a Case Study of Sustainable Development in Mala Planina. EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. VOLUME 5, N 4. PUBLISHER ECSDEV, ROME, ITALY. 464-474 PP. ISSN 2239-5938 (PRINT); ISSN 2239-6101 (ONLINE). DOI: 10.14207/EJSD.2016.V5N4P464
 • Ivanova E., Koulov B, Borisova B., Assenov A., Vassilev K. 2016. GISbased Valuation of Ecosystem Services in Mountain Regions: A Case Study of the Chepelare Municipality in Bulgaria. EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. VOLUME 5, N 4. PUBLISHER ECSD EV, ROME, ITALY. 335-346 PP. ISSN 2239-5938 (PRINT); ISSN 2239-6101 (ONLINE). HTTPS://DOI.ORG/10.14207/EJSD.2016.V5N4P335
 • Koulov B, Ivanova E, Borisova B, Assenov A, Ravnachka A. GIS-based Valuation of Ecosystem Services in Mountain Regions: A Case Study of the Karlovo Municipality in Bulgaria.
  ONE ECOSYSTEM 2: E14062.HTTPS://DOI.ORG/10.3897/ONEECO.2.E14062, 2017.
 • Grigorov B, Assenov A (2019) Tree cover and biomass carbon on agricultural land in Mala Planina. IN: SMART GEOGRAPHY, 100 YEARS OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY. EDITORS: NEDKOV, S., ZHELEZOV, G., ILIEVA, N., NIKOLOVA, M., KOULOV, B., NAYDENOV, K., DIMITROV, S. (EDS.) SMART GEOGRAPHY. KEY CHALLENGES IN GEOGRAPHY (EUROGEO BOOK SERIES). SPRINGER, CHAM., PP. 1-9. FIRST ONLINE 06 OCTOBER 2019, PRINT ISBN 978-3-030-28190-8, ONLINE ISBN 978-3-030-28191-5. DOI HTTPS://DOI.ORG/10.1007/978-3-030-28191-5_1
 • Vassilev, K. V., A. I. Assenov, N. I. Velev, B. G. Grigorov, B. B. Borissova, Distribution, Characteristics and Ecological Role of Protective Forest Belts in Silistra Municipality, Northeastern Bulgaria. ECOLOGIA BALKANICA, 2019, VOL. 11, ISSUE 1 JUNE 2019 PP. 191-204, HTTP://EB.BIO.UNI-PLOVDIV.BG UNION OF SCIENTISTS IN BULGARIA – PLOVDIV UNIVERSITY OF PLOVDIV PUBLISHING HOUSE, Ref.
 • Асенов, А., 2000-2001 Участие в програмата „Дневен ред 21” на ПРООН (UNDP) за развитие на пилотните общини Асеновград, Велинград, Тетевен и Свищов.

Избрани научни и образователни проекти

 • Асенов, А., 2006. Инвентаризация на защитените зони по НАТУРА 2000 – Еловица, Габра, Осоговска планина и Доспат дере. По договор със Сдружение „Зелени Балкани” и МОСВ.
 • Асенов, А., 2008. Ръководител на проект № 194/2008 по Фонд научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски” на тема: Трансформации в екотона в ландшафтите на Малешевска планина.
 • Асенов, А., 2011. Граждански договор № 06-005/30.06.2011 г. с „ДИКОН ГРУП” ЕООД по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза І” за обособена позиция № 6 в качеството на Старши експерт и член на полеви екип № 14.
 • Проект по Програма BG 03″Биологично разнообразие и екосистеми“ финансирана от ФМ на ЕИП (2009-2014), с участието на „Норвежкия институт за изследване на земеделието и околната среда., Член, МОН, Номер на договора:2.Договр № 33 – 82/14.08.2015.
 • „Планината – модели на социално-икономическо и развитие .Перспективи пред регионалните политики и трансгранично сътрудничество“. 2014-2016 г., Член, МОМН, Номер на договора:1.НФНИ, Договор с МОН № ДУНК01-1/22.12.2009 г.
 • Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019-2025 Работен пакет I.8.6 „Екологични последствия и екосистемни услуги за регулиране на опасността от неблагоприятни явления“, Министерство на образованието и науката (МОН), Номер на договора: Споразумение № ДО-230/06-12-2018 №3320 2
 • „Функционално биоразнообразие на Мала планина, Ръководител, ФНИ, Номер на договора:№ 6 на ФНИ-СУ, 2016.
 • „Остойностяване на материалните екосистемни услуги, предоставяни от растителността и почвите във водосбора на р. Струмешница“, Ръководител, ФНИ-СУ, Номер на договора:№ 80.10-38/19.04.2017 г.
 • „Оценка на разнообразието на фитоценозите в Милевска планина и Кървав камък на територията на България и връзката им с геоморфоложките характеристики на средата“ Ръководител, № 80-10-234 от 09.05.2018 г.