проф. д-р Антон Попов

проф. д-р Антон Попов

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Професор > проф. д-р Антон Попов

проф. д-р Антон Попов

проф. д-р Антон Попов

(р. 1956)

Антон Попов е роден на 31.05.1956 г. в гр. Стара Загора. През 1979 г. завършва специалност География в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ със специализация Геоморфология и картография. През периода 1982–1986 година е редовен докторант в Московския държавен университет „М. Ломоносов“, където защитава дисертация на тема: „Агроекологичен потенциал на природните комплекси в Горнотракийската низина и проблеми на рационалното му използване”. От 1986 г. работи в СУ „Св. Климент Охридски”, където от 2006 г. е ръководител на катедра „Картография и ГИС”. От 1995 до 2001 г. е бил ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда”, а от 1995 до 2003 г. – зам.-декан на ГГФ.

В началото на своята преподавателска и изследователска дейност той работи активно в областта на физическата география и ландшафтознанието, като води лекции и семинарни занятия по основни курсове като Обща физичека география, Ландшафтна екология, Методи на ландшафтните изследвания и др. През тези години публикациите му са свързани предимно с теоретични, регионални и приложни проблеми в областта на ландшафтната екология, климатологията, геоморфологията, опазването на околната среда и др.

Впоследствие научните му интереси се ориентират към Географските информационни системи (ГИС) и Геоинформатиката. Благодарение на неговите усилия те не само се развиха като научни и образователни направления в СУ „Св. Климент Охридски“, но и създадената с активното му участие катедра „Картография и ГИС“ се утвърди като един от водещите центрове в страната в областта на геоинформационните системи и технологии. Той е инициатор на въвеждането на дисциплините, свързани с ГИС в бакалавърските и магистърските програми на специалностите География, Регионално развитие и политика, Геология, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Археология, Археометрия и др.

Проф. А. Попов е бил научен ръководител на десетки дипломирани студенти, на седем български и на един китайски докторант, както и на няколко чуждестранни специализанти и постдокторанти от САЩ, Гърция и Швейцария.

Проф. А. Попов е автор (или съавтор) на почти всички академични учебни пособия в България, свързани с ГИС. Има над 120 публикации (монографии, статии, доклади, учебници и др.), публикувани на български, английски, руски, френски и гръцки език в 11 държави (Австрия, България, Великобритания, Гърция, Италия, БЮР Македония, Нидерландия, Полша, Русия, САЩ, Турция). Бил е научен редактор на десетки български издания, а в периода 2005– 2010 г. – член на редакторския борд на едно от най-авторитетните научни периодични издания в света – „European Spatial Research and Policy – Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy“. Голяма част от публикациите му отразяват резултати от участията му в над 50 изследователски проекта, повечето от които с чуждестранно финасиране. Членува в престижни международни професионални организации като EUROGEO (Association of European Geographers) и Европейската изследователска мрежа HERODOT – Network for Geography. През 1994, 2000 и 2002 г. е бил на краткосрочни специализации в Indiana University of Pennsylvania (САЩ) в областта на GIS&Remote Sensing.

Понастоящем научните интереси на проф. Антон Попов са в областите:
– ГИС, Геоинформатика, Теория и методология на геоинформационното моделиране, Цифрово моделиране на релефа, Информационно
обезпечаване на изследователски и управленски дейности с ГИС базирана информация;
– Ландшафтна екология, Опазване на околната среда, Управление на природните ресурси;
– Пространствен анализ, класификации, районирания и картографиране на географски
обекти и явления;
–Образователни аспекти на Географията, Геоинформатиката и ГИС.

Основни научни трудове на проф. д-р Антон Попов

 • Попов, А. Ландшафтни особености на Горнотракийската низина. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 80, 2, 1986, 30–40.
 • Петров, П. В., А. Попов. Ландшафтна екология. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 81, 2, 1992, 29–42.
 • Топлийски, Д., А. Попов. Климатични типове в България по индекса на овлажнение на Торнтуейт. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 87, 2, 1995, 117–135.
 • Попов, А., Д. Топлийски. Потенциалната евапотранспирация в България. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 89, 2, 1999, 121–140.
 • Попов, А., П. В. Петров, Вл. Велев, Р. Вацева. Ландшафтно разнообразие и защитени природни обекти. – В: София, 120 години столица. С., Акад. изд. Марин Дринов, 2000. 67 с.
 • Попов, А., Ив. Чолеев. (2001) Пространствен анализ на релефа при едромащабното геоекологично картографиране. –– Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 91, 2, 2001, 39–52.
 • Попов, А. (2001) Геоекологична класификация на ландшафтите в България. Основни подходи и принципи. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 91, 2, 2001, 27–38.
 • Попов, А., А. Филипов, С. Димитров. ГИС и дистанционни изследвания: методическо пособие. С., Изд. Фондация Амстелс, 2005. 115 с.
 • Попов, А., С. Димитров. Приложение на ГИС в планирането и управлението на територията. С., Изд. Фондация ЛОПС, 2009. 108 с.
 • Попов, А., П. Славейков, А. Коцев, Ст. Димитров, Кл. Найденов. България: райони, области и общини. С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2010. 528 с.
 • Попов А., Ал. Коцев, Т. Стоянов, Хр. Ангелова, С. Димитров, М. Филипова, Н. Прахов. Алтиметрични и батиметрични данни от LiDar за целите на изследването и опазването на археологическото наследство по Южното Черноморско крайбрежие. –В: Сборник доклади от научна конференция „География и регионално развитие“, Созопол, Септември, 2010. С., 2011.
 • Попов, А., А. Коцев. ГИС и Интернет. С., Изд. Фондация ЛОПС, 2011. 298 с.
 • Попов, А. Географски информационни системи: основи на геоинформационното моделиране. С., ИК АНУБИС, 2012. 472 с.
 • Choleev, I., A. Popov, A. Filipov, S. Dimitrov, A. Kotsev. Relief visualization for the needs of geoecological analysis in Southwest Bulgaria. – In: Proceedings “First Intern. Conference on Cartography and GIS“. Borovetz–2006.
 • Kotsev, A., A. Popov. Hospital accessibility and the healthcare reform in Bulgaria’s remote areas. – In: Proceedings of the Sixth International Conference “Global Changes and regional Development”. 16–17 April 2010, Sofia, Bulgaria, 2010, 200–202.