Милена Точева

Милена Точева

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Докторант > Милена Точева

Милена Точева

Милена Точева

Биографично представяне

Милена Точева е първа година докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Физическа география и ландшафтознание“. Завършила е висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2021 година със специалност „Регионално развитие и политика“. През 2022 година завършва магистърска програма “Географски информационни системи и картография” към катедра „Картография и ГИС“ с тема на дипломната работа „ГИС базиран подход за определяне пригодността на територията за развитие на пчеларство на примера на община Криводол“.
Интересите на докторанта са във сферата на ландшафтната екология, географските информационни системи, пространствените анализи и пространственото моделиране, екосистемните услуги, опрашването, медоносната растителност, компютърното програмиране, антропогенните изменения на ландшафтите, дистанционните изследвания, мултикритерийните анализи и градското планиране.

Публикации и участия на научни конференции

1. М.Точева, Н. Николов, Б.Борисова. 2022. Приложимост на land suitability analysis при избора на териториално разположение на пчелини, Созопол, септември 2022.