доц. д-р Никола Тодоров

доц. д-р Никола Тодоров

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Доцент > доц. д-р Никола Тодоров

доц. д-р Никола Тодоров

доц. д-р Никола Тодоров

(1955 – 2018)

Никола Тодоров е роден на 28.08.1955 г. в село Лесичери, Великотърновска област. Средно образование завършва през 1973 г. в Димитровград. Същата година е приет за студент в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност География. През 1977 г. завършва висшето си образование със специализация Ландшафтознание и опазвание на природната среда.

От 1980 г. започва работа като специалист в новооткрития учебно-научен стационар за ландшафтни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Земен, Пернишка област. Там той разработва програма и провежда комплексни ландшафтни изследвания в различни типове ландшафти. Залагат се основите на ландшафтно-геофизичните изследвания. Създава се програма за следене на измененията на ландшафтите под интентензивно стопанско въздействие.

От ноември 1986 до юли 1990 г. е редовен аспирант в Тбилиския държавен университет с научен ръководител проф. Н. Л. Беручашвили и защитава дисертация на тема: „Сравнителен ландшафтно-геофизичен анализ на планинските ландшафти на Югозападна България и Източна Грузия“. През този период е водещият автор в създаването на общонаучна ландшафтна карта в М 1 : 500000 на България. След завършването на докторантурата е назначен за редовен асистент в Геолого-географски факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Ландшфтознание и опазвание на природна среда”.

Понастоящем Никола Тодоров чете курсове по Природна география на България – регионална част, Ландшафтна екология, Ландшафтна география на България, Приложно ландшафтознание, Геофизика на ландшафта, Антропогенизирани ландшафти и Антропогенно ландшафтознание.

Научните интереси на Никола Тодоров са насочени към изследване на високопланинските територии – високопланинските горско-храстови и субалпийски ландшафти, понтийските (Странджански) ландшафти и изменението на ландшафтите под въздействието на стопанската дейност. Участва в научни експедиции в Славянка, Западна Стара планина, Западните погранични планини, Централна Стара планина и Предбалкана, Врачанското поле, научни проекти, свързани с преместването на сметището на гр. Сливен и с екологичните проблеми във водосборите на р. Джерман и Скакавица в Рила. В последните години участва в научни проекти в Бурел, Берковска планина и Козница, Влахина планина и други.

Основни научни трудове на доц. д-р Никола Тодоров

 • Велчев, А., Н. Тодоров, А. Асенов, Н. Л. Беручашвили. Ландшафтна карта на България в М 1:500 000. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 85, 2, 1992.
 • Велчев А., Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева. Ландшафтна география на България. С., Булвест 2000, 2011.
 • Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров. Ландшафтните паркове – нова форма на защитени територии в България. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 87, 2, 1994.
 • Велчев, А., Н. Тодоров, Р. Пенин. Регионална диференциация на ландшафтите в България. – В: Природни науки – География. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2003.
 • Тодоров, Н. Сравнительный ландшафтно-геофизический анализ горных ландшафтов Юго-Западной Болгарии и Восточной Грузии. Канд. дис., Тбилиси, 1990.
 • Тодоров, Н. и др. Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар. С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 1993. 245 с.
 • Тодоров, Н. Природна география на България. Ръководство за практически занятия. Варна, Изд. „Малео63“, 2004.
 • Тодоров, Н. Състоянието на ПТК – един от проблемите на мониторинга. – В: „Екология 93”. Бургас, 1993.
 • Тодоров Н. (1995) Ландшафтно-геофизична характеристика на планинските умерени хумидни ландшафти в басейна на р. Струма. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 87, 2, 1995.
 • Тодоров, Н. Приложение на ландшафтно-геофизичните изследвания при решаване на екологични проблеми. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 88, 2, 1997.
 • Тодоров, Н., А. Велчев (1999) Еволюция на ландшафтите в района на курортен комплекс „Св.св. Константин
 • и Елена“. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 89, 2, 1999.
 • Тодоров, Н., С. Недков (2001) Понтийски и субпонтийски ландшафти в Странджа. – Год. СУ, Геол.-геогр.
 • фак., 91, 2, 2001.
 • Тодоров, Н. Високопланински горско-храстови ландшафти в България. Доклад. В. Търново, 2010.
 • Тодоров, Н., М. Контева. Съвременна структура на ландшафтите на Берковска планина и Козница. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 104, 2, 2012.
 • Тодоров, Н. Краеведските знания на чл.-кор. Йордан Захариев и тяхното място в съвременните ландшафтни изследвания в България. – В: „135 г. от раждането на Йордан Захариев“. Кюстендил, 2012.