доц. д-р Екатерина Благоева

доц. д-р Екатерина Благоева

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Доцент > доц. д-р Екатерина Благоева

доц. д-р Екатерина Благоева

доц. д-р Екатерина Благоева

(р. 1933)

Екатерина Благоева е родена на 6 август 1933 г. в град Лом. Завършва висше образование през 1958 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет, катедра „Геоморфология и картография“. През 1960 г. заминава в КНДР – Пхенян, и до 1962 г. заема длъжността сътрудник към Посолството на НРБ.

През 1964 г. печели конкурс за аспирант, а през 1967 г. след успешна защита на докторска дисертация постъпва на работа като научен сътрудник в Геолого-географския факултет, катедра „Обща физическа география“. Хабилитирана е за доцент през 1977г., а през 1988 г. излиза в пенсия.

Доц. д-р Екатерина Благоева е преподавала дълги години дисциплините Физическа география на континентите (за студентите от специалност География) и Физическа география на избрани континенти (за специалност Туризъм) и издига тяхното изучаване на ново качествено ниво.

През годините на активна научно-преподавателска дейност доц. Благоева дава своя принос при решаването на редица задачи от сферата на географията на България – доказването на отдиференцирането на плио-плейстоценския етап между реките Искър и Вит, изясняването на връзката „тип релеф–характерен ландшафт“ по примера на отделни ареали от българската територия, въпроси от ресурсознанието и антропогенизацията на ландшафтите. През 1973 г. Е. Благоева за пръв път прави опит за прилагане на принципите на зоналността и азоналността за целите на широкообхватно регионално ландшафтно проучване. Две години по-късно теоретичните постановки са приложени за територията на Шуменски окръг, а резултатите са предоставени за нуждите на проектантски организации. През 1975 г. подобна практикоприложна разработка е осъществена за района на Бобовдол, а до 1979 г. изследователската є дейност се разпростира върху Ямболски, Старозагорски и Благоевградски окръг. В периода 1981–1983 година ръководи научноизследователски проект, обхващащ територията на СакароСтранджанския регион и Южното Черноморско крайбрежие, а като резултат от положените усилия е пълната геоморфоложка картировка на посочената територия в мащаб 1:25 000.

В методологичен и методически план е необходимо да се открои участието є в разработването на учебника по Физическа география на континентите, на учебното ръководство по Физическа география на континентите и Ръководството за стационарни изследвания на ландшафтите. Е. Благоева е била курсов ръководител и е осъществявала научно ръководство на дипломанти, а високият є професионализъм е причина да бъде канена за рецензент на редица научни разработки от различно естество. Автор е на значителен брой публикации с доказана стойност за географската наука.

Основни научни трудове на доц. д-р Екатерина Благоева

 • Благоева, Е. Морфология на терасите по долината на р. Дунав между р. Искър и р. Вит. – Год. СУ, Геол.- геогр. фак., 59, 2, 1966.
 • Благоева, Е., М. Гловня. Антропогенна морфоскулптура в България. – Изв. Бълг. геогр. д-во, 7, 1967.
 • Благоева, Е. Етапи в геоморфоложкото развитие на Дунавската равнина между долините на реките Вит и Осъм. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 66, 2, 1971–1972.
 • Благоева, Е. Плио-плейстоценският етап в геоморфоложкото развитие на Дунавската равнина в обсега на Искърско-Витското междуречие. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 61, 2, 1968.
 • Благоева, Е. Геоморфология на долинната мрежа на р. Тученица. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 64, 2, 1972.
 • Благоева, Е., М.Георгиев и др. Относно зоналността и азоналността в ландшафтните компоненти в Дунавската равнина. – В: Географски проблеми на обкръжаващата среда, С., 1975.
 • Благоева, Е., П. Петров, Тр. Къндев. Участието на активните морфоструктури във формирането на характерни ландшафти в България. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 70, 2, 1979.
 • Благоева, Е., М. Контева. Изследване на връзката „тип релеф–характерен ландшафт“ в Странджанския край. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 78, 2, 1979.
 • Благоева, Е., М. Контева. Ландшафти на Корейския полуостров и на прилежащите му земи на Азиатския континент. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 78, 2, 1981.
 • Благоева, Е., М. Георгиев и др. Антропогенизация и проблеми по опазването и оптимизирането на ландшафтните компоненти в Софийската котловина. – Изв. Бълг. геогр. д-во, 18, 1981.
 • Благоева, Е., П. Петров и др. Изследване на връзката „тип релеф–характерен ландшафт“ върху територията на България. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 74, 2, 1983.
 • Благоева, Е. Корея, С., 1963.
 • Благоева, Е и др. Ръководство за стационарни изследвания на ландшафтите. С., 1979.
 • Благоева, Е., М. Гловня. Физическа география на континентите. С., Изд. Соф. унив., 1982.
 • Благоева, Е., М. Гловня. Учебно ръководство по физическа география на континентите. С., Изд. Соф. унив. 1983.