Ландшафтно планиране и управление

Ландшафтно планиране и управление

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Ландшафтно планиране и управление

Име на дисциплина: Ландшафтно планиране и управление

Описание на дисциплина

Дисциплината запознава студентите с основите на Ландшафтното планиране като съвременен инструмент за разрешаване на пространствени проблеми в териториалното планиране посредством засилване на ролята на екологичната информация в комплексните анализи на територията и приоритизиране на защитата на природата и екосистемните/ландшафтни услуги.

Първата теоретична част на курса е посветена на концепцията за „мултифункционалност“ на териториите (носители на комплексни екосистемни/ландшафтни услуги) и ролята й в новите пространствени решения, както и на актуалните «Природно базирани решения», насочени към стимулирането (и/или имитирането) на важни природни процеси и функции в подкрепа на екологичната устойчивост на териториите. Представена е структурата на процеса на планиране с акцент върху аналитичната подготовка, предхождаща планирането, и ролята на мащабите за анализ и планиране. Подробно разгледани са разнообразни подходи за планиране като „Ландшафтна стабилизация”, „Фокус-видове” и „Зелени пояси”.

Втората, приложно-ориентирана, част на курса, е ориентирана към приложението на основни методи в Ландшафтното планиране, включително в изготвянето на ландшафтна програма с функционално зониране и разработването на ландшафтни планове в среден и едър мащаб. Проследени са тенденциите и анализирани добрите практически решения в планирането на различни типове територии и акватории, в зависимост от структурата на земеползване.

Допълнително внимание е отделено на тясно свързани с настоящата проблематика концепции в Европа като планирането на Зелена и синя инфраструктура в урбанизирана среда, Браунфийлдс, Адаптация на климатични промени, Екологична инфраструктура в мрежи от защитени територии и др.