Геофизика на ландшафта

Геофизика на ландшафта

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Геофизика на ландшафта

Име на курса: Геофизика на ландшафта

Описание на курса

Курсът „Геофизика на ландшафта“ има за цел да надгради познанията по ландшафтна екология от бакалавърската степен по въпросите, касаещи теорията и методиката на изследване на геофизическите процеси в ландшафтната сфера. Последователно се проследяват основните теоретични въпроси, касаещи геофизичните процеси: за характеристика на ПТК, за миграционните процеси и преразпределение на веществата и енергията в ландшафтите. Значително място е отделено на пространството и времето като ландшафтно-геофизични характеристики, на основните свойства на ПТК и техните структурно-функционални характеристики. Специално внимание е отделено на геомасите и геохоризонтите като геофизични характеристики.

Разглеждат се основните проблеми, свързани с функционирането, структурата и състоянието на комплексите. Разглеждат се ландшафтно-геофизическите изменения, причинени от антропогенната дейност, както и проблемите за прогнозиране на ландшафтно-геофизическите процеси.