Биогеохимия

Биогеохимия

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Биогеохимия

Име на курса: Биогеохимия

Описание на курса

Биогеохимията е част от науките за биосферата, изучаваща връзката между живата и нежива природа на геохимично равнище. Курсът лекции и практически занятия по дисциплината Биогеохимия включва основите на научната дисциплина, като важен интердисциплинарен курс, необходим за подготовката на специалистите в магистратурата. Последователно се въвеждат предмета, обекта и задачите на биогеохимията. Разкриват се основните методи на биогеохимичните изследвания. Изяснява се същността на биогенната миграция на елементите и връзката й с другите типове миграции- механична, физико-химична и техногенна. Разкрива се същността, ролята и значението на биогеохимичните бариери за миграцията на елементите в природна и антропегнизирана обстановка. Анализират се биогеохимичните цикли на миграция на химичните елементи в природата. Изяснява се ролята на биогеохимичните цикли, както и значението на живото вещедство за интензивностат на процесите в зоната на хипергенеза и в процесите на почвообразуване и изветряне. Обяснява се ролята на химическите елементи в проявата на биогеохимичните ендемии. Отделя се внивмание на биогеохимическите стандарти във връзка със замърсяването на околанта среда с различни полютанти. Курсът завършва с разкриване на пректическите аспекти на биогеохимията на базата на чужди и наши изследвания.