Природна география на континентите

Природна география на континентите

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Природна география на континентите

Име на дисциплина: Природна география на континентите

Описание на дисциплина:

Курсът има за цел комплексно изучаване на природната среда и закономерностите на нейното развитие в различни по ранг региони на континентите Азия, Северна и Южна Америка (І ч.), Европа, Африка, Австралия и Океания, Антарктида (ІІ ч.). Природата и нейните компоненти се разглеждат като резултат от действието на системата от природни и антропогенни фактори. Специално внимание се обръща на географските закономерности, които са в основата на съвременното ландшафтно разнообразие, изразено чрез географските пояси и зони. Важни задачи на курса са и въпросите, свързани със защитата и възстановяването на природните комплекси, количеството и качеството на природните ресурси (минерални, климатични, водни, почвени, биоресурси) в природните региони и формите на тяхното използване, оценката на антропогенното въздействие върху природно-териториалните комплекси. Стремежът е да се изгради разбиране за природата на Земята като единно цяло, в което е вплетено огромното разнообразие на природните региони. Завършилите успешно дисциплината ще могат да откриват причинно-следствените връзки и взаимодействията между компонентите на природата на дадена територия; да правят сравнителен анализ на природногеографските закономерности; да работят и използват успешно природногеографските карти на континентите и океаните; да преподават знания и умения за континентите на Земята.

Специалности: География (ПГК І и ІІ ч.), редовно и задочно обучение; География и биология, История и география, География и английски език (ПГК), редовно обучение