Ландшафтна екология

Ландшафтна екология

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Ландшафтна екология

Име на дисциплина: Ландшафтна екология

Описание на дисциплина

Учебната програма по Ландшафтна екология се състои от две части. Първата има за цел да запознае студентите с методологията и методиката за интегриран анализ на природните и природно-антропогенните системи (ландшафтите) във времето и в пространството и с разработването на принципите и условията за адаптивно, хармонично вписване на човека и човешката дейност в неговата среда на обитание.

Учебното съдържание е насочено към изграждане на трайни познания за:

  • природна системност и системен подход (ландшафтната перспектива) за изследване на пространството
  • основните свойства и принципите на организация на ландшафтите,
  • закономерности на тяхната пространствено-времева организация и развитие
  • структура на ландшафтното пространство и обусловените от тази пространствена организация функции, динамика и развитие на системите

В допълнителна степен, учебното съдържание е ориентирано към формиране на умения за приложение на ландшафтно-екологичните анализи и експертизи в качеството им на формиращи богата информационна база за управление на териториалните системи в условията на съгласуваност на стопанските интереси с наличния природен потенциал и екологични приоритети, в т.ч.: обосновката на дългосрочни прогнози в природоползването, териториално планиране и интегрирано управление на природните ресурси, оценки за устойчивост, геоекологичен мониторинг, опазването на природата и оптимизацията на природната среда, идентифициране и оценка на екосистемни/ландшафтни услуги.

Втората част надгражда теоретичните познания за Науката за ландшафта и запознава студентите с методологията на комплексните пространствените анализи, с акцент върху ландшафтната систематизация.

Основната част от структурата на курса, и на придружаващите го практически занятия и семинари, е посветена на актуални форми на приложение на Ландшафтната екология (подходи, методи, инструменти, информационно обезпечаване, интердисциплинарна интеграция) в практиката за разрешаването на важни предизвикателства пред нашето съвремие – природни, социо-културни, икономически. Това включва: Геоекологичното прогнозиране и обосновката на дългосрочни прогнози в Пространственото планиране, Екологичната оценка и стратегическото планиране, Ландшафтната мултифункционалност и Екосистемните/Ландшафтни услуги, Геоекологичния мониторинг, организацията и управлението на Екологични мрежи от защитени обекти.

Подборът на аналитичен материал, залегнал в основата на лекционния курс, както и при формулирането на практическите упражнения и семинари, допълнително е съобразен с възможностите за интеграция на ландшафтната перспектива с актуални концепции (и техните практически решения) като: Природно базирани решения, Мултифакторни решения, Зелени политики, Интегрирано управление на ресурсите, Кръгова икономика, Екологичен инжинеринг и др.

Бакалавърски програми: География (редовно и задочно обучение), История и география, География и биология