Геоекология

Геоекология

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Геоекология

Име на дисциплина: Геоекология

Описание на дисциплина

Курсът по Геоекология e избираема дисциплина, която цели студентите да усвоят знания за закономерностите при функционирането на природните геосистеми; за същността и характеристиките на природните ресурси и природно-ресурсния потенциал; за природните рискове и катастрофи; за екологичните норми по природни компоненти; за принципите и механизмите на природозащитното законодателство и геоекологичния мониторинг; за мерките за опазване на околната среда; за мероприятията по предпазване от неблагоприятни природни явления и природни бедствия; за причинно-следствените връзки в системата „човек-околна среда“.

Специалности: Туризъм