Въведение в природната география

Въведение в природната география

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Въведение в природната география

Име на дисциплина: Въведение в природната география

Описание на дисциплина

Дисциплината въвежда в завладяващия свят на физическата география и нейния приоритетен изследователски поглед върху характеристиките на земната природа и присъщите й земни кръговрати и баланси. Курсът отделя подчертано внимание върху пространствените закономерности в протичането на основни природни процеси и явления, върху динамиката им и взаимодействията между природните компоненти. Поставен е целенасочен акцент върху ролята на пространствените изследвания и технологии за разширяване на познанията ни за природата, земната еволюция и текущите климатични промени – познания, необходими за разбиране на съвременната среда и осигуряване на човешкото бъдеще.

Структурирането на курса се придържа към системния подход в анализа на пространството като последователно представя теми, посветени на формирането и еволюцията на Земята, ролята на геоложкия кръговрат и значението на ендогенните и екзогенните процеси за формирането на съвременния релеф. В дълбочина са представени основни процеси в атмосферата и хидросферата и отражението им върху природните баланси и географското разнообразие на съвременните природни комплекси – на сушата и в Световния океан. Изяснени са биогеографски закономерности и фактори за формиране на почвите, както и пояснени основните екологични взаимодействия, включително предизвикателствата, породени от климатичните промени и отражението им върху биоразнообразието и представителността на основните биоми на Земята. Материалът е богато подкрепен с примери, адресирани към конкретни географски райони и обекти, вкл. от природното наследство на Земята, с което цели да стимулира интереса на студентите и ги мотивира за задълбочено навлизане в приоритетните проблеми на околната среда в процеса на специализираното им обучение.

Специалности: Геопространствени системи и технологии