Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Докторант

Биографично представяне Мартина Ценова е втора година докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Физическа география и ландшафтознание“. Темата на дисертацията е: „Хабитатно разнообразие на Голема планина – фактор за развитие на културните екосистемни услуги“. Завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2018 г. със специалност „География“. […]
Виж повече
Биографично представяне Лидия Семерджиева е втора година докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Физическа география и ландшафтознание“. Темата на дисертацията е: „Мултикритериен подход за идентификация, картиране и оценка на екосистемни услуги от функционални урбанизирани ареали“. Завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. със специалност […]
Виж повече
Биографично представяне Николай Николов е първа година докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Биогеография и география на почвите“. Завършил е висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 година със специалност „История и география“. През 2018 година завършва магистърска програма Ландшафтна екология и природен капитал към катедра […]
Виж повече