Сабрина Андонова

Сабрина Андонова

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Докторант > Сабрина Андонова

Сабрина Андонова

Сабрина Андонова

Сабрина Андонова е докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Биогеография и география на почвите“. Завършва бакалавърска степен в ЛТУ – София, специалност „Екология и опазване на околната среда през 2016г. с тема на дипломната работа „Динамика на физиологичната активност при Pinus sylvestris L. и Pinus bungeana Zucc. ex Endl. през зимата и пролетта“. През 2019 г. завършва магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ към катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на дипломната работа „Оценка на запасите от въглерод, като екосистемна услуга предоставяна от мъртвата дървесина, в представителни горски екосистеми в южните части на планината Витоша“.

Интересите на докторанта са в сферата на биогеографията, екосистемните услуги, горска екология и горски екосистеми, сукцесии, природни нарушения, антропогоенни и климатични промени върху екосистемите.