проф. д-р Румен Пенин

проф. д-р Румен Пенин

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Професор > проф. д-р Румен Пенин

проф. д-р Румен Пенин

проф. д-р Румен Пенин

penin@gea.uni-sofia.bg

каб. 261-Б

Биографично представяне

Румен Пенин е роден на 27 май 1958 г. в Септември, където завършва средното си образование. През периода 1978–1983 г. е студент в специалност География в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършва висшето си образование със специализация в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. От 1983 до 1985 г. е учител по география в 7 СОУ „Свети Седмочисленици“ в София и хоноруван асистент по физическа география на България в Софийски университет.

От 1985 г. е редовен аспирант в специалност Физическа география и биогеография, геохимия на ландшафтите и география на почвите в катедра „Геохимия на ландшафтите и география на почвите“, Географски факултет на МГУ „М. Ломоносов“ при Александър Перелман и Мария Глазовска. На 1 септември 1989 г. успешно защитава дисертация, свързана с геоекологичните проблеми на Югозападна България – басейна на р. Струма, с научен ръководител акад. Николай Касимов.

През 1989 г. постъпва като редовен асистент в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“, като води упражнения, а по-късно и лекции по дисциплините Геохимия на ландшафтите, Природна география на континентите, Природна география на България, Природна география на Балканския полуостров, Природна среда за развитие на туризма, Полеви и лабораторни методи на геохимията на ландшафтите, Геоекологични проблеми и защитени природни територии в света. През 1997 г. е избран за доцент, а от 2013 г. е професор.

Ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийски университет в периода 2006 – 2014 г.

Ръководил е на магистратура „Физическа география и ландшафтна екология“ в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 2003 – 2006 г. и е научен ръководител на над 40 дипломанти и трима докторанти. Провежда научни учебни практики и е организатор на повече от 250 учебно-познавателни походи и екскурзии в страната и чужбина за студентите от специалностите на Геолого-географския факултет.

Научна дейност

Участва с доклади в международни и национални конгреси, симпозиуми и конференции. През 1992 г. участва в XVII Международен географски конгрес във Вашингтон, САЩ, а през 1994 в XV Международен конгрес по почвени науки в Акапулко, Мексико. Участник е в няколко международни научни географски експедиции – Кавказ 1987; Монголия-Гоби 1990; Ладога 1991, 1992, 1995, 2007; Рила 1994, планината Боздаг (Гърция), Света Гора, Берковска планина и Козница, Бурел, Малешевска планина, Влахина, Огражден. Посетил е над 110 държави.

През 2003 г. той е инициатор за провеждането на първото национално състезание по география и икономика, което през 2005 г. прераства в национална олимпиада. До 2010 г. е председател на Националната комисия по география, организираща Националната олимпиада по география.

Инициатор и председател на Организационния комитет за провеждане на Първия географски фестивал в Ямбол (2015), на Българския географски фестивал в Казанлък (2016), Пазарджик (2017), Русе (2018) и Стара Загора (2019).

Консултант по редица екологични проекти в областта на опазването на биологичното разнообразие и природозащитното образование. Член на колективите за разработване на проекти, свързани с оптимизирането на природната среда в районите на Враца, Сливен, Златица – Пирдоп, Благоевград, Бобовдол, Земен.

Автор е на фотографските изложби „Географията като приключение, географията като пътешествие“ и „Географията – пътешествие и приключение“, представени в над 100 селища на България. Изнася поредица от лекции, свързани със своите пътешествия, както и с географското образование и обучение в десетки селища в страната.

Главен редактор на списание „Географ“ и член на редакционната колегия на списание Известия на Българското географско дружество (БГД).

Член е на Комисията „Ландшафтни анализи и ландшафтно планиране“ към Международния географски съюз – International Geographical Union (IGU).

Член е на Българското географско дружество.

Научни трудове

Научните му интереси са насочени в областта на ландшафтознанието, мониторинга и опазването на околната среда, регионалните екологични проблеми. Автор и съавтор е на над 180 научни труда, монографии, на учебници, ръководства и речници за висшето образование, на повече от 100 научно-популярни статии, географски книги, на над 130 учебници, учебни помагала и атласи по география за средното образование.

Монографии, книги, учебници и учебни помагала

 • Природна география на България, С., Булвест 2000, 2007
 • Ландшафтна география на България. С., Булвест 2000, 2011 (в съавторство с Ангел Велчев, Никола Тодоров и Мимоза Контева)
 • Ръководство по физическа география на света. С., Изд. СУ „Св. Климент Охридски“ и Изд. БАН „Марин Дринов“, 1999 (в съавторство с Мимоза Контева)
 • Физическа география и ландшафтна екология – терминологичен речник. С., Булвест 2000, 2007
 • Петезичен терминологичен речник по физическа география. С., Булвест 2000, 2003 (в съавторство с Елеонора Николова и З. Калева)
 • Природна и социално-икономическа география на България С., Булвест 2000, 2008 (в съавторство с Тони Трайков и Мариана Султанова)
 • Ръководство по геохимия на ландшафтите. С., Изд. СУ „Св. Климент Охридски“, 1997
 • Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар. В съавторство с А. Велчев, П. Петров и др. С., Изд. СУ „Св. Климент Охридски“, 1993 Атлас околна среда на Република България. В съавт. Сдружение „Български атласи“, С., 1995
 • География – Програма и сборник от методически разработки на урочни и извънурочни дейности за природозащитно обучение. GEF-проект. Изд. „АБВ-тех“ С., 2000
 • География на континентите и океаните. С., Булвест 2000, 2001
 • География на Африка. С., Булвест-2000, 2003
 • География на Южна Америка. С., Булвест 2000, 2005
 • География на Северна Америка. С., Булвест 2000, 2011
 • География на Азия. С., Булвест 2000, 2017
 • 100 национални туристически обекта – пътеводител. С., Издател Бултекс, БТС, 2010. (в съавторство със Симеон Идакиев)
 • Bulgarie: La nature de Bulgarie, un kaleidoscopede de la nature europeene. Projekt Promotion Bulgarie, (издание на френски, немски, английски и руски език), Sofia

  Избрани научни статии

 • Ландшафтно-геохимична характеристика на резервата „Скакавица“ – Северозападна Рила. Известия на БГД, т. 27., София, 1988
 • Геохимическая оценка состояния ландшафтов речного бассейна по донным отложениям. В „Мониторинг фонового загрязнения природных сред“ Вып.7, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1991 (в съавторство с Н. Касимов)
 • Полициклические ароматические углеводороды в речных донных отложениях как индикаторы антропогенного воздействия на окружающую среду. В „Мониторинг фонового загрязнения природных сред“, Вып. 7, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1991 (в съавторство с А. Генадиев, Н. Касимов, И. Козин)
 • Некоторые резултаты ландшафтно-геохимических исследований Народного парка „Витоша“. Ленинград, Известия ВГО, № 1, 1991
 • Ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р. Струма. В сп. „Проблеми на географията“ № 4, С., 1992
 • Биогеохимична специализация на ландшафтите в резервата „Острица“. Год. на СУ, кн. 2 „География“, т. 84, С., 1992
 • Фонова ландшафтно-геохимична структура на резерватите от басейна на р. Струма. В сп. ”Проблеми на географията“ № 2, С., 1993
 • Ландшафтно-геохимични особености на северния склон на планинаната Беласица в района на резервата „Скошник“, Известия на БГД, т. XXXVIII, Изд. СУ „Св. Климент Охридски“, С., 1993
 • Ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р. Църна – Осоговска планина. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 85
 • Ландшафтните паркове – нова форма на защитени територии в България. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 87, С., 1995 (в съавторство с Ангел Велчев и Никола Тодоров)
 • Развитие и изменение на горската растителност в Берковска планина през последното столетие. В съавторство с А. Велчев. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 88, С., 1997 (в съавторство с Ангел Велчев)
 • Динамика ландшафта за 40 лет: еколого-флористический анализ. В сб. Длительные изменения и современное сосотояние ландшафтов Приладожья, Изд. Санкт-Петербургский Университет, 1995 (в съавторство с Г. Исаченко)
 • Еколого-флористический анализ как метод изучения длительных изменений ландшафтов. Сп. Проблеми на географията, кн. 1 – 2, С., 1997 (в съавторство с Г. Исаченко)
 • Териториите с екологични проблеми – приоритет на географските изследвания. Сб. 100 години география в Софийския университет, международна научна конференция, С., 1998
 • Ландшафтни особености на Миджур – Чипровска планина. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 90, 2000 (в съавторство с Ангел Велчев, Мимоза Контева и Никола Тодоров)
 • Идеите на проф. Д. Яранов в областта на ландшафтознанието и някои съвременни проблеми. Сб. доклади от научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, Варна, 2002 (в съавторство с Ангел Велчев, Никола Тодоров и Мимоза Контева)
 • Ландшафтно – геохимични изследвания в среднопланинските територии от басейна на р. Широколъшка. Год. на СУ, кн. 2 „География“, т.92, 2002 (в съавторство с Цв. Коцев)
 • Ландшафтни изследвания в Югоизточна Рила. Год. на СУ, кн. 2 „География“, т. 93, С., 2003 (в съавторство с Е. Гачев)
 • Геохимията на ландшафтите – приоритетно научно направление при разкриване и решаване на екологични проблеми. Сборник „30 години катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда“, С., 2003
 • Регионална диференциация на ландшафтите в България. Сб. Природни науки. География. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“. 2003 (в съавторство с Ангел Велчев и Никола Тодоров)
 • Урбоекология (ландшафтно-геохимични аспекти). Сб. Географията вчера, днес и утре. УИ „Св. Климент Охридски“. С., 2004
 • Урбоекология и екогеохимия на градските ландшафти. Год. СУ, кн. 2 „География“, т. 100, С, 2008
 • Eкогеохимични проучвания в басейна на река Сазлийка (почви – първа част), Сп. Проблеми на географията, изд. БАН, 2011 (в съавторство с Димитър Желев)
 • Eкогеохимични проучвания в басейна на река Сазлийка (дънни отложения – втора част), Сп. Проблеми на географията, изд. БАН, 2011 (в съавторство с Димитър Желев)
 • Ландшафтно-геохимические особености Афонского полуострова (Северная Греция). Известия Русского географического общество, Вып. 4., 2011 (в съавторство с Димитър Желев)
 • Пенин, Р. (2013) Биогеохимията и геохимията на ландшафтите в търсене на връзката между живата и нежива природа. В: Юбилиеен сборник „40 години катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда”. Изд.Булвeст 2000. 2013. (59-64)
 • Heavy Metals in the Soils of Bulgarian Mountain Region. Reports, 15-th World Congress of Soils Science, 10 – 16. July, Akapulco, Mexico, 1994
 • Heavy metals in the bottom sediments of rivers technogenic and background regions in Bulgaria, 5-th International Simposium and Exibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12 – 14 септември, Prague, 2000 (в съавторство със Z. Cholakova)
 • Landscape investigations in the border mountains between Bulgaria and Republic Macedonia. Зборник од Вториот конгрес но географите на Република Македониjа, Охрид, 3 – 5.11.2000 (в съавторство с Ангел Велчев, Никола Тодоров и Мимоза Контева)
 • Geochemisrty of the Environment – global, regional and local aspects. First international conference Human dimensions of Global change in Bulgaria. 22 – 24 април, Sofia, Bulgaria, 2004
 • Landscape – ecological researches in the region of metallurgic enterprise „Kremikovci“. Third internacional conference „Global Changes and regional challennges“, 28 – 29 април 2006, Sofia, Bulgaria, 2006 (в съавторство с L. Filtchev)
 • Assessment of contemporary structure and geoecological status of the landscapes in Gaber Kettle (Burel) – In: Proceedings of the Fifth International Conference „Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation“, 17 – 18 април 2008, Sofia, Bulgaria, Univ. Press, 103 – 108 (в съавторство с M. Konteva, Z. Cholakova, B. Momerova)
 • Contemporary state of landscapes on northern slope of Berkovska planina mountain. „St. Kliment Ohridski“, In: Sixth Intenational Conference: Global changes and regional development, 16 – 17 април 2010, Sofia, Bulgaria (в съавторство с M. Konteva, Z. Cholakova, N. Todorov)
 • Landscape and biogeochemical investigations in Aton peninsula (Mount Atos). In: Sixth Intenational Conference: Global changes and regional development, 16 – 17 април 2010, Sofia, Bulgaria (в съавторство с T. Stoilkova)

Избрани научни и образователни проекти

 • 2001 -2003 “Природозащитно обучение в народните паркове “Рила” и “Централен Балкан”.,ARD – СУ “Св. Климент Охридски” – ЦИУУ./  Министерство на околната среда и водите на Р.България.,,/ Американска агенция за международно развитие  – GEF – проект за биологичното разнообразие.
 • 2004 – 2006  “Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование” //ФАР., програма “Гражданско общество” 2002 ., сдружение “Движение Предтечи”., СУ “Св. Климент Охридски” – ДИУУ., фондация  “Универсално образование” ръководител на проекта и други
 • 2008 -2010
 • научно –  изследователски проект на тема: „Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование : България – Турция “.,координатор – Улудаг – Университет – Р.Турция., партньори: Мугла Университет, Коджаели Университет, СУ „Св. Климент Охридски“.: „Мрежа за интеркултурлен диалог и образование” – “ Network for Intercultural Dialogue  and Education : Turkey – Bulgaria”
 • Budget line: BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG
 • Reference: CFCU-TR 0604.01/03
 • 2012 – 2014 „Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти: „ Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” по проект BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – позиция : ръководител на обучения., обучени 4 500 учители от средищни, защитени и общообразователни училища  за работа в мултиетническа среда.
 • ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“. Договор №.91 /2013 г.  Пространствена структура, функциониране и геоекологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина.
 • ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“. Договор №.1035 /2015 г. Съвременна структура и антропогенизация на ландшафтите в планината Огражден.
 • ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“. Договор №. /2016 г. Ландшафтно-екологични проучвания на планината Огражден.
 • ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“Договор №. /2017 г. Съвременна структура и геоекологично състояние на ландшафтите в Осоговска планина
 • ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.2018 Състояние на съвременните ландшафти и оценка на антропогенизацията в пограничните планини на Краището, Член, , Номер на договора:№80-10-169 от 25.04.2018