проф. д-р Петър Петров

проф. д-р Петър Петров

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Професор > проф. д-р Петър Петров

проф. д-р Петър Петров

проф. д-р Петър Петров

(1933 – 2015)

Петър Василев Петров е роден през 1933 г. в София. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност География, с допълнителна специалност Геология, през 1957 г. с отличен успех. След конкурс, през 1963 г. е назначен за редовен асистент в Геолого-географския факултет на Софийския университет и води занятия по дисциплините Геоморфология на България, Приложна геоморфология, Методи на геоморфоложките изследвания, Физическа география на България, Физическа география на континентите. През 1969 г. старши асистент Петър Петров започна задочна аспирантура към Московския университет „М. Ломоносов”, където подготвя дисертационен труд на тема „ Физикогеографско райониране на България на ландшафтно-типологична основа” и го защитава успешно през 1974 г. През 1977 г. е избран за доцент и като такъв чете лекциите по курса Ландшафтознание и опазване на природната среда пред редовни и задочни студенти повече от 25 години. През периода 1987–1992 г. доц. Петров разработва хабилитационен труд на тема „Ландшафтно-екологични изследвания на котловинни територии”. Логичен резултат от продължителната му творческа и преподавателска дейност е избирането му за професор през 1994 г. Петър Петров изнася лекции на бакалавърско ниво по Ландшафтна екология, Геоекология, География на почвите, Защитени природни обекти в България, а на магистърско ниво – Геоекологичен мониторинг и природозащитно законодателство и Топография с картометрия.

Научно-организаторската дейност на проф. Петров преминава през редица изборни длъжности, включително зам.-декан по научноизследователската дейност (1981–1985), декан на Геолого-географския факултет (1985–1989), ръководител на катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда (1988–1992), редактор и главен редактор на Годишника на Софийския университет, ГГФ, кн. 2 – География (1985–2003). В продължение на повече от 10 години проф. Петров е председател на Специализирания научен съвет по географски науки при ВАК. Проф. Петров е дългогодишен член на Съюза на учените в България, на Международната асоциация по ландшафтна екология и на Европейското дружество по ерозия на почвите. Лицензиран експерт е към МОСВ. През 1993 г.е избран за председател на БГД (Българското географско дружество).

Научноизследователската дейност на проф. Петров включва многобройни експедиции, експертизи, картировки, участия в научни форуми у нас и в чужбина. Това е отразено в над 200 научни труда с открояващ се принос в научните направления: ландшафтна екология и геоекология, геоморфология и морфометрия, ландшафтно и териториално устройство, рекреация, медицинска география и екотуризъм, защитени природни обекти. Специален интерес представляват научните творчески търсения на проф. Петров в областта на ландшафтологията, ландшафтната екология и геоекологията. Той разработва теоретико-методологични въпроси на природната география и науката за ландшафта, както и теоретични постановки, посветени на връзките между ландшафтните компоненти и техните пространствено-времеви изяви. Изяснява мястото на ландшафтознанието в системата на еографските науки, основните термини, същността на ландшафтната екология и геоекология, значението и проблемите при работа с едромащабни карти и др. Приносен характер имат публикациите на проф. Петров за участието на активните морфоструктури във формирането на характерни ландшафти в България, индикационната роля на растителността за състоянието на ландшафтите, връзката тип релеф–характерен ландшафт върху територията на България и др.

Проф. Петров е първият български учен, защитил дисертация в направлението Ландшафтознание, а дисертационната му тема „Физикогеографско райониране на България на ландшафтно-типологична основа”, придружена с ландшафтна карта в мащаб 1:400 000, поставя началото на развитието на типологичното направление у нас. Професор Петров отстоява тезата за отчитането на антропогенните трансформации на ландшафтите в процесите на систематизация и класификация, и в този смисъл посвещава научните си изследвания върху реалните състояния на природно-техническите системи. На тази основа са изследванията на ландшафтната структура на Славянка, Пирин, Същинска Средна гора, Национален парк „Рила” и редица др., както и разработването на методика за установяване на ландшафтно-екологичния статус на котловинни територии, приложена по отношение на Трънската, Кърджалийската, Велинградската , Смолянската котловина и др. Той е един от първите изследователи, които прилагат картометрични и математически методи за анализ на ландшафтната структура. Проф. Петров е автор на първия университетски учебник в България по ландшафтознание, в качеството є на приоритетна географска дисциплина. Учебникът дава основни познания за географската обвивка и ландшафтната сфера на Земята, същност на ландшафтите като геосистеми, хоризонтална и вертикална структура, методи за тяхното изучаване, понятия, термини. Ландшафтите са представени в тяхната цялост, динамика, развитие. Широко място е отделено на приложните аспектина науката за ландшафта. Проф. Петров е съавтор на 6 монографии:

 • „Рила – природа и ресурси” (1984);
 • „Антропогенизированные ландшафты Белоруссий и Болгарий” (1983);
 • „Физикогеографски и ландшафтниизследвания на Земенския стационар” (1993);
 • „География на България” (1997) – раздел Ландшафтна структура;
 • „Енциклопедия България” (1982) – Ландшафт, Деградирани ландшафти, Ландшафтна сфера, Ландшафтни карти, Ландшафтно райониране; „Благоевградски окръг – географска характеристика”.

Има авторско участие в 3 ръководства – „Ръководство за стационарни ландшафтни изследвания”, „Изследване на водностопански ландшафти” и „Практическата работа по география”.

Основни научни трудове на проф. д-р Милан Георгиев

 • Петров, П. Ландшафтознание. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1990.
 • Петров, П., Н. Пипков. Типология на ландшафтите в народен парк „Врачански Балкан“. – Лесовъдска мисъл, год. 1, кн. 2, 1995.
 • Петров, П. Възникване и развитие на геоекологията като наука за опазване на околната среда. – В: „Географията днес – наблюдения и анализи“. С. „Филвест“, 1997.
 • Петров, П. Ландшафтна структура. – В: „География на България“. С., Академично изд. „Проф. М. Дринов“, 1997.
 • Петров, П. Възникване и развитие на науката за ландшафта. – В: „100 години география в Софийския университет“ С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1998.
 • Петров, П. Геоекологичен статус на Кърджалийската котловина. – Год. на СУ, Геол.-геогр. фак., 91, кн. 2, – География, 2001.
 • Петров, П. Геоекологията – наука за опазване на околната среда. – В: Доклади от научна конф. „Китен 2000 – География и туризъм“, С. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2002.
 • Петров, П., Д. Берберова и др. Поддържан резерват „Балтата“ и буферна зона. – Ландшафтен дисайн, бр. 1, 2005.
 • Петров, П. Методологични основи на геоекологията. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 103, 2, 2012.
 • Petrov, P. Geoecological state of the Smolian Basin. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 97, 2, 2005.
 • Petrov, P., I. Stanshev. Geoecological state of the Chepelate Basin. – Год. СУ, Геол.геогр. фак., 98, 2, 2007.
 • Petrov, P., I. Stanshev. Global and National Terminology in Geographical Science. – In 3rd international conference „Global changes and regional challenges“. S., Univ. Press, 2007.
 • Petrov, P. Планините. Mountains. – В: „Природата на България“, С. „Тангра“, 2008.
 • Petrov, P., I. Stanshev. Regional Development and Environment. – In: „8th International Conference“, S. 2009.
 • Petrov, P., I. Timashev. Masterpieces of human cooperation with nature as objects of international tourism and world geocultural heritage (on the example of monastery Mon-sen-mishel, France and Rila monastery, Bulgaria) – In: 7th international conference ‘Secutiry in the age of global challenges’. S. Univ. Press, 2012.