ас. Николай Николов

ас. Николай Николов

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > асистент > ас. Николай Николов

ас. Николай Николов

ас. Николай Николов

Биографично представяне

Николай Николов е първа година докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Биогеография и география на почвите“. Завършил е висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 година със специалност „История и география“. През 2018 година завършва магистърска програма Ландшафтна екология и природен капитал към катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ с тема на дипломната работа „Оценка на разпространението, разнообразието и запасите на медоносните растения и предоставяните от тях екосистемни услуги на територията на община Криводол“.

Интересите на докторанта са във сферата на биогеографията, екосистемните услуги, опрашването, медоносната растителност, антропогенните изменения на ландшафтите и влиянието на климатичните изменения върху живота природа.

Публикации и участия на научни конференции

  • Н. Николов. 2020. Медоносната растителност в България – предварителни резултати от литературен преглед. География и регионално развитие. Научни конференции, Созопол, септември 2020.
  • Участие на Seminar of Ecology – 2019, Sofia с постер на тема „Assessment of the habitat diversity and distribution of melliferous plants in Krivodol Municipality, Nortwestern Bulgaria в съавторство с Borislav Grigorov, Kiril Vassilev, Momchil Nazurov
  • Участие на International Geographic Conference “Geo Decade 2020-2030” с доклад на тема „Биогеографски анализ на разпространението и разнообразието на природните местообитания, медоносната растителност и свързаните с нея екосистемни ползи на територията на община Криводол“ в съавторство с Борислав Григоров, Кирил Василев и Момчил Назъров.