Лидия Семерджиева

Лидия Семерджиева

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Докторант > Лидия Семерджиева

Лидия Семерджиева

Лидия Семерджиева

Биографично представяне

Лидия Семерджиева е втора година докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Физическа география и ландшафтознание“. Темата на дисертацията е: „Мултикритериен подход за идентификация, картиране и оценка на екосистемни услуги от функционални урбанизирани ареали“.

Завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. със специалност „География“. През 2017 г. завършва магистърска програма Ландшафтна екология и природен капитал към катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ с тема на дипломната работа „Съвременни ландшафти и екогеохимични изследвания във водосбора на долното течение на река Провадийска“.

Интересите на докторанта са във сферата на ландшафтната екология – съвременни ландшафти: урбанизирани екосистеми, екосистемни услуги, природно-базирани решения в градска среда; ГИС и пространствени анализи.

Публикации и участия на научни конференции

 • Семерджиева, Л. Функционалните урбанизирани ареали като урбанизирани екосистеми – нов подход за справяне с предизвикателствата, които срещат съвременните градове. География и регионално развитие, Научни конференции, Созопол, 2020.
 • Ihtimanski, I., Nedkov, S., Semerdzhieva, L. 2020. Mapping of the natural heritage as a source of recreation services at national scale in Bulgaria. One Ecosystem 5: e54621. https://doi.org/10.3897/oneeco.5.e54621
 • St. Nedkov, M. Zhiyanski, B. Borisova, M. Nikolova, S. Bratanova-Donchevа, L. Semerdzhieva, I. Ihtimanski, P. Nikolov, Z. Aidarova. 2018. A geospatial approach to mapping and assessment of urban ecosystem services in Bulgaria. European Journal of Geography, Volume 9, Number 4:34-50, December, 2018.
 • Р. Пенин, Д. Желев, Т. Стоилкова, Л. Семерджиева, Д. Христова. 2018. Почвено- геохимично изследване на планината Беласица. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., кн.2-Геогр, 111.
 • Л. Семерджиева, Р. Пенин, Т. Стоилкова. 2018. Екогеохимични изследвания на долното течение на река Провадийска. – Проблеми на географията, 3-4, Изд. БАН, „Проф. М. Дринов”, София.
 • Айдарова, З., Л. Семерджиева, Д. Христова, А. Велчев. 2015. Основни етапи в развитието на карстологията в България. – В: Сб. доклади: Четвърта международна конференция „Географски науки и образование”, 30-31.10.2015 г., гр. Шумен, България.
 • Участие на International Geographic Conference “Geo Decade 2020-2030” (online) с презентация на тема „Mapping and assessment of natural heritage in urban and peri-urban areas in Bulgaria“ в съавторство с доц. д-р Биляна Борисова.
 • Участие в Interdisciplinary Training School on “Nature-Based Solutions for the Management of Rural-Urban Landscapes”, 30.09.-04.10.2019, Malta College of Arts, Science and Technology.
 • Участие в UNESCO MaB Summer University on “Integrated Management, Sustainable Tourism and Promotion of Biosphere Reserves”, 21-28.07.2019, Central Balkan Biosphere Reserve, Bulgaria.
 • Участие в International Conference “Smart Geography “, 02-04.11.2018, Sofia, Bulgaria.
 • Участие в International scientific conference on ecosystem services “Mapping and assessment of ecosystem services – science in action”, 06-07.02.2017, Sofia, Bulgaria.
 • Международной научно-практической конференции студентов, аспирантови молодых ученых“Географы в годы войны и мира”, посвещенной победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 170-летию Русского географического общества в рамках XI Большом географическом фестивале. Санкт Петербург, Россия, 2015.