Илия Тамбураджиев

Илия Тамбураджиев

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Докторант > Илия Тамбураджиев

Илия Тамбураджиев

Илия Тамбураджиев

Биографично представяне

Илия Тамбураджиев е роден на 02.09.1991 г. в София. Средното си образование завършва в 32 СОУ „Св. Климент Охридски” в София през 2010 г., а през 2014 г. завършва висше образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „География“. През 2016 г. придобива магистърска степен по „Физическа география и ландшафтна екология” към катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийски университет след защита на дипломна работа на тема „Екогеохимични изследвания в южната част на Пловдивското поле“. От 2017 г. е докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Физическа география и ландшафтознание“. Темата на дисертацията на докторанта е „Анализ на антропогенните трансформации на ландшафтите в Пазарджишко-Пловдивското поле“.

Интересите на докторант Тамбураджиев са свързани с ландшафтната екология – антропогенно въздействие върху ландшафтите; пространствена и темпорална структура на ландшафтите; карстови ландшафти; аграрни ландшафти; геохимия на ландшафта; приложение на ландшафтни индикатори и ландшафтно-метрични показатели в анализа на антропогенизацията; приложение на GIS и Remote sensing в ландшафтно-екологичните изследвания.

Публикации и участия на научни конференции

 • Tamburadzhiev. I. Comparative analysis of anthropogenic transformations of landscapes in the lands of the settlements of Belozem (Plovdiv Province) and Opalchenets (Stara Zagora Province) using remote sensing. International Seminar of Ecology – 2020. (под печат).
 • Tamburadzhiev. I.Multi-temporal analysis of Land Use/Land Cover (LULC) in the northern rural part of the Pazardzhik-Plovdiv field using Remote Sensing. (под печат).
 • Нам, К., И. Тамбураджиев. Анализ на ландшафтно-екологичния потенциал на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле за поддържане на популацията на шарана (Cyprinus carpio) (под печат).
 • Tamburadzhiev. I. (2020). Some aspects of the landscape spatial pattern in the lowland part of the catchment areas of the rivers Stara and Vacha. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. XX, 4-8. VIIIth international conference of young scientists, 23-26 July 2020 Plovdiv, Bulgaria.
 • Tamburadzhiev, I. (2020). Analysis of the anthropogenization of the landscapes in the area of Plovdiv agglomeration. Proceedings of International Seminar of Ecology – 2019, 18-19 April 2019, Sofia, Bulgaria.
 • Tamburadzhiev, I., Z. Cholakova. (2020). Structure and peculiarities of the karst landscapes in the Besaparski ridges. In book: Smart Geography. Springer.
 • Nam, K. I. Tamburadzhiev. (2019). Specificity of the anthropogenic landscapes in part of the catchment area of Luda Yana River. Journal of the Bulgarian Geographical Society. Volume 41, 31-36.
 • Тамбураджиев, И. (2018). Историко-географски анализ на социално-икономическата значимост на природноресурсния потенциал на Пловдивските хълмове в ландшафтен аспект. Сб. с доклади от Интердисциплинарен обучителен семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план“, 12-14.10.2018, Боровец, България.
 • Nam, K. I. Tamburadzhiev. (2018). Landscape Ecological Preconditions for Rice Producing in Bulgaria. Book of Proceedings IX International Scientific Agriculture Symposium „AGROSYM 2018“, 04-07.10.2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, p. 1452-1458.
 • Нам, К. И. Тамбураджиев. (2018). Антропогенизация на ландшафтите в западните предели на Пазарджишко-Пловдивското поле. Год. на СУ, ГГФ, кн.2 География, т. 111, с. 131-151.
 • Стоилкова, Т., Р. Пенин, И. Тамбураджиев. (2016). Екогеохимични проучвания в Пловдивското поле. Сб. с доклади „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, Вършец, България, 2016;
 • Чолакова, З., А. Велчев, И. Тамбураджиев. (2015). Върху някои особености на карстовите ландшафти в рида Камъка (Мала планина). Сб. с доклади отЧетвъртата международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, България, 2015;
 • Тамбураджиев, И., Л. Семерджиева, Д. Христова, Б. Василева, Г. Гутев. (2015). Охраняемые територии Болгарского Чeрноморского побрежья. Сб. с доклади от Международна научно-практическа конференция “Географы в годы войны и мира” в рамките на XI Голям географски фестивал. Санкт Петербург, Русия, 2015.

Участия:

 • Участие с представяне на два научни доклада на Международната географска конференция „Гео Декада 2020-2030”, 24-26 ноември 2020 г., София, България:
  • „Investigation of ecosystems in the Pazardzhik-Plovdiv lowland area” – в съавторство с проф. д-р А. Асенов, доц. д-р К. Нам и гл. ас. д-р П. Божков.
  • „Analysis of the applicability of the „landscape state and diversity”indicator for studying the anthropogenic impact on the landscapes(the case study of part of the catchment area of the Stryama river)” – в съавторство с доц. д-р К. Нам.
 • Участие с представяне на научен доклад на VIII-та международна конференция на младите учени – Пловдив 2020, 23-26 юли, 2020 г., Пловдив, България.
 • Участие с представяне на научен доклад на On-line „Международен семинар по екология-2020”, ИБЕИ на БАН, 23-24 април 2020 г., София, България.
 • Участие с представяне на научен доклад на 10-тия IALE Световен конгрес по ландшафтна екология, 1-5 юли 2019 г., Милано, Италия, в съавторство с доц. д-р К. Нам.
 • Участие с представяне на научен доклад на Интердисциплинарния обучителен семинар „Води и общество“, 17-19 май 2019 г., Кюстендил, България.
 • Участие с представяне на научен доклад на Международния семинар по екология, посветен на 75-годишнината на Съюза на учените в България и 150-годишнината на Българската академия на науките, 18-19 април 2019 г., София, България.
 • Участие с представяне на два научни доклада на Международната конференция „Smart Geography”, 2-4 ноември 2018 г., София, България:
  • „Specificity of the anthropogenic landscapes in part of the catchment area of Luda Yana River.” – в съавторство с доц. д-р К. Нам.
  • „Structure and peculiarities of the karst landscapes in the Besaparski ridges.” – в съавторство с доц. д-р З. Чолакова.
 • Участие с представяне на доклад на научния семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план”, 12-14 октомври 2018 г., Боровец, България.
 • Участие с представяне на научен доклад на IX Международен научен аграрен симпозиум „AGROSYM 2018”, 4-7 октомври 2018 г., Яхорина, Босна и Херцеговина, в съавторство с доц. д-р К. Нам.
 • Участие с представяне на научен доклад на научната конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални проблеми”, Вършец, 2016, в съавторство с проф. Р. Пенин и доц. д-р Т. Стоилкова.
 • Участие с представяне на научен доклад на Четвъртата международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 2015, в съавторство с проф. д-р А. Велчев и доц. д-р З. Чолакова.
 • Участие с представяне на доклад на XI Голям географски фестивал и Международна научно-практическа конференция, Санкт-Петербург, Русия, 2015.