доц. д-р Трифон Къндев

доц. д-р Трифон Къндев

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Доцент > доц. д-р Трифон Къндев

доц. д-р Трифон Къндев

доц. д-р Трифон Къндев

(преподавал 1975 – 1988)

Трифон Къндев е роден на 20.07.1946 г. в с. Пробуда, Търговишка област. Завършва специалност География през 1971 г. От 1975 г. е асистент. Защитава дисертация на тема „Ландшафтно изследване на Пернишката котловина и оградните є части“. От 1982 г. е главен асистент в Софийския университет и работи в него до 1988 г., когато е избран за доцент във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Водил е занятия по Ландшафтознание и опазване на околната среда, Физическа география на България и Геохимия на ландшафта. Научните му интереси са в областта на ландшафтната география и геохимията на ландшафта.

Основни научни трудове на доц. д-р Трифон Къндев

 • Къндев, Тр. Ландшафтно изследване на Пернишката котловина и оградните є части. Автореф. докт. дисертация, С., 1980.
 • Къндев, Тр., М. Георгиев, Е. Благоева, П. В. Петров и др. Ландшафтно райониране на България с оглед нуждите на опазване на природната среда – Сб. Научни тр. КОПС, 1, 1979.
 • Къндев, Тр. Основни черти на ландшафтната характеристика в Пернишката котловина. – Год. СУ, Геол.- геогр. фак., 70, 2, 1979.
 • Къндев, Тр., П. В. Петров, С. Велев и др. Природно-териториална диференциация на Югоизточна България. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 72, 2, 1981.
 • Къндев, Тр. Основни фактори и закономерности за ландшафтна диференциация на Пернишката котловина. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 73, 2, 1983.
 • Къндев, Тр. Класификация на ландшафтите в Пернишката котловина. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 74, 2, 1984.
 • Къндев, Тр. Някои антропогенни изменения в ландшафтната структура на Пернишката котловина. – Изв. на БГД, 21, 1984.
 • Къндев, Тр. Картографско-математичен анализ на ландшафтната структура на Пернишката котловина. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 75, 2, 1985.
 • Къндев, Тр., П. В. Петров, А. Велчев, В. Великов. Ландшафтна диференциация на природно-технологични комплекси в района на СМК „Л. И. Брежнев“. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 76, 2, 1986.
 • Къндев, Тр. Рекултивация на антропогенизирани ландшафти в Пернишката котловина. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 76, 2, 1986.
 • Къндев, Тр. и др. Благоевградски окръг. Географска характеристика. С., 1977.
 • Къндев, Тр. Ръководство за практически занятия по физическа география на България. С., СУ, 1979.
 • Къндев, Тр., Е. Благоева, П. В. Петров, А. Велчев Методическо ръководство за стационарни ландшафтни изследвания. С., СУ, 1980.