доц. д-р Мимоза Контева

доц. д-р Мимоза Контева

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Доцент > доц. д-р Мимоза Контева

доц. д-р Мимоза Контева

доц. д-р Мимоза Контева

(1952 – 2018)

Контева е родена на 22.12.1952 г. в гр.София. Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Геолого-географски факултет, специалност География през 1974 г. Защитава една от първите дипломни работи с ландшафтна тематика. Редовен докторант е към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. През 1981 г. защитава дисертация на тема „Ландшафти на Карловската котловина и оградните є склонове, тяхното използване и опазване“. Започва преподавателска работа като асистент по Физическа география на континентите, Физическа география на България, Ландшафтознание и др. Води учебни практики по Ландшафтознание и Физическа география на България. Изкарала е двумесечна специализация в университета „М. Лутер“ в гр. Хале. През 1995 г. е избрана за доцент. Понастоящем води следните лекционни курсове за бакалавърска образователно-квалификационна степен: Природна география на континентите, Ландшафтна екология, Околнасреда и природни ресурси – задължителни, Природна география на Балканския полуостров, Геоекологични проблеми и защитени територии на избрани региони в света – избираеми, за магистърска образователно-квалификационна степен: Ландшафтно картиране и картографиране – задължителен, и Регионални проблеми на природоползването – избираем. Научните є интереси са насочени към изследване структурата и динамиката на ландшафтите, оценката им за нуждите на селското и горското стопанство, рекреацията, геоекологични проблеми и тяхното решаване и др. Участвала е в разработването на редица практико-приложни теми по линия на НИС – за община Кремиковци, деривацията Джерман–Скакавица, Бурел, Берковска и Козница, Влахина, в проекти на ЕС – например Network for Intercultural Dialogue and Education: Turkey and Bulgaria, Project Number: TR0604.01-03/071 и др. М. Контева е автор и съавтор на повече от 60 научни статии и доклади, няколко научно- популярни статии, едно учебно ръководство и две монографии, съставител на атласи за средното училище. Три мандата е член на редколегията на Годишника на Софийския университет, кн. 2, География. За периода 2002–2006 година е ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. През месец юни 2003 г. изнася цикъл лекции в университета в гр. Кьолн. Научен ръководител е на повече от 30 дипломанти и двама защитили докторанти. Участвала е в научни журита за хабилитация и за получаване на научна степен „доктор“.

Основни научни трудове на доц. д-р Мимоза Контева

 • Контева, М. Фактори за формиране на ландшафтната структура на Забърге. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 81, 2, 1992.
 • Контева, М. Ландшафти по южния склон на Берковска планина. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 84, 2, 1992.
 • Контева, М. Относно съдържанието на курса „Физическа география на континентите“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. – В : Теоретични проблеми на географското познание. Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 1994.
 • Контева, М. Антропогенни изменения на ландшафтите във водосбора на р. Нишава. В: Геоекология `94, С., Изд. д-во „Фил-вест“, 1994.
 • Контева, М. Ландшафти на Сакар и прилежащите и земи. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 88, 2, 1997.
 • Контева, М. Оценка на ландшафтите във водосбора на р. Нишава за развитие на селското стопанство. – В: „100 години география в СУ“, 1998.
 • Контева, М. Природата на Балканския полуостров и екологичния елемент на устойчивото развитие. – В: „50 години Географски институт“, С., 2000.
 • Контева, М. Ландшафтна структура на природни региони в Европа. – В: Юбилеен сборник, С., Малео–63, Варна, 2003.
 • Контева, М., Р. Пенин, З. Чолакова. Съвременната структура и геоекологично състояние на ландшафтите на Габерската котловина( Бурел). – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 102, 2, 2009.
 • Контева, М., Р. Пенин. Ръководство по физическа география на света. С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 1999, 2010.
 • Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева. Ландшафтна география на България. С., Булвест 2000, 2011.
 • Карастоянов, Ст., М. Контева, П. Петров и др. Регионална и политическа география на балканските страни. С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2011.
 • Konteva, M. European landscape convention a step toward protection of the earth’s landscapes Second intern. Conference Global changes and new challenges of 21st century. Sofia, 2006.
 • Konteva, M. “Landscape” in the Bulgarian and the European Legislation and Policies. IV intern. Conference Global changes and regional challenges. Sofia, 2007.
 • Konteva, M., Z. Cholakova, R. Penin, N. Todorov. Contemporary state of the landscapes on the Northern slope in Berkovska planina mountain In Sixth international Conference Global change and regional development. Sofia, 2010.