доц. д-р Камен Нам

доц. д-р Камен Нам

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Доцент > доц. д-р Камен Нам

доц. д-р Камен Нам

доц. д-р Камен Нам

nam@gea.uni-sofia.bg

каб. 260-Б

Биографично представяне

Роден е през 1957 г. в София. Завършва география и история в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1983 г. През 1986 г. е приет за редовен докторант в Санктпетербургския държавен университет под ръководството на проф. В. С. Жекулин, който е сред 6-те докторанти на акад. Л. С. Берг. През 1990 г. защитава докторат на тема „Сравнительный анализ антропогенных трансформациях ландшафтов Северозападной Болгарии“. От 2005 г. е доцент в катедра „Ландшафта екология и опазване на природната среда“ към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Преподавани курсове

Ландшафтна екология, Геоекология, Природна география на България

Монографии и учебници и учебни помагала за ВУЗ

НАМ, К. Природна география на България. Учебник ВУЗ, Изд. Мараш, Серия „Геосфера“. С, 2003. Божилов, Вл., НАМ, К. Живот и Вселена. Моногр. Изд. МАГОАРТ, С., 2008.
НАМ, К. Ландшафтна екология. Учебник ВУЗ. Изд. Фондация Национална и международна сигурност, Библ. „Сигурност“, №16, София, 2013.

Избрани научни статии

 • НАМ, К. Общонаучна ландшафтна карта на Северозападна България. Същност, принципи, приложения. Докл. на Научно-практическа конференция на студентите и аспирантите в Ленинград. Сб. Резюмета, Ленинград, 1988.
 • НАМ, К. Специфика на историко-географския метод при анализирането на антропогенните трансформации на ландшафтите. Год. СУ, Кн.2 – География, т.84, С., 1991.
 • Попов, А., К. НАМ. Сравнителен анализ на историко-географските предпоставки за антропогенните изменения на природните ландшафти в Северозападна България и Горнотракийската низина. Изд. Известия на БГД, С., 1991.
 • НАМ, К. Модел на организация и оборудване на вертикална екомониторингова система съотнесен към Източно-Маришкия регион. Год. СУ, Кн.2 – География, том 86, С., 1993.
 • НАМ, К. Алтернативни ландшафтно-екологични модели на територията на Източно-Маришкия въглищен басейн след края на експлоатацията. В ТУП на „Марица-Изток“, част ОВОС (год. I), архив Минпроект, С., 1994.
 • НАМ, К. Някои аспекти на антропогенните изменения на ландшафтите в обхвата на външно насипище „Медникарово“ и съседни територии. Год. СУ, том 87, С., 1994.
 • НАМ, К., Б.Борисова. Ландшафти на централните и южни части на Радомирската котловина (Долни Раковец – Кондофрей). Год. Су, Кн.2 – География, том 87, С., 1994.
 • НАМ, К. Екологосъобразност на биорекултивационните мероприятия по примера на насипище „Дряново“ в обхвата на Източномаришкия въглищен басейн. Год. СУ, Кн.2 – География, С., 1996.
 • НАМ, К. Геоекологични проблеми в развитието на Източномаришкия басейн. Докл. На Международна научна конференция, СУ, ГГФ, С., 1998.
 • НАМ, К. Ландшафтно-екологичен потенциал на рекултивирани насипищни форми по примера на Източномаришкия лигнитен басейн. Год. СУ, Кн.2 – География, том 91, С., 1998

Избрани научни и образователни проекти

 • НАМ, К. Проект „Пазар кв. Борово“, част ДОВОС. С., 2000.
 • НАМ, К. Проект „Хотел Христов“ – Горско Калугерово, част ДОВОС, С., 2001.
 • НАМ, К. Методика за оценка на въздействието на дейности по изпълнение на проекти и програми относно спазването на хоризонталните принципи, свързани с екологичната ефективност в контекста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и в частност приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР“. Дог. №BG0051ЗРО001-8.1.02, Агенция по заетостта, София, 2010.
 • НАМ, К. Чек-листа за прилагане на принципите на екологична ефективност по групи професии с професионални направления с код по СПОО 44, 52, 54, 58, 62, 72, 81, 841 85 и 86 (за професии с код 861020). Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Агенция по заетостта, София, 2010.
 • НАМ, К. Методика за отчитане на чек-листите и прилагането им от страна на бенефициентите при реализирането на проектните предложения и отчитането на догооворите. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Агенция по заетостта, София, 2010.