доц. д-р Зорница Чолакова

доц. д-р Зорница Чолакова

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Доцент > доц. д-р Зорница Чолакова

доц. д-р Зорница Чолакова

доц. д-р Зорница Чолакова

cholakova@gea.uni-sofia.bg

каб. 261-Б

Авторски индекс01fab9c1-8ada-4365-928c-3c2806aa3bbd
Web of Science индексResearch Gate
ORCID индексGoogle Scholar

Биологично представяне

Родена е в гр. Горна Оряховица, където завършва основно образование в ОУ „Иван Вазов”, а средно – в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. Висшето си образование завършва с магистърска степен по физическа география, ландшафтознание и опазване на природната среда и втора специалност история (и двете с учителска правоспособност) през 1997 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В периода от март 1999 до януари 2002 г. е редовен докторант в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда”. От 1 февруари 2002 г. започва работа като асистент в същата катедра, като минава последователно през академичните длъжности старши и главен асистент. През 2016 г. получава образователната и научна степен „доктор” в направление „Физическа география и ландшафтознание” (Геохимия на ландшафтите). От края на 2018 г. е доцент в Геолого-географския факултет на СУ и катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда”.

Научните интереси на доц. Зорница Чолакова са в областите на физическата (природната) география на България, Балканския полуостров, континентите и океаните, геохимията на ландшафтите и околната среда, екологичната геохимия и геохимичните проблеми в урбанизирани територии, карста и карстовите ландшафти, антропогенизацията и др. Докторската ѝ дисертация е свързана с изследването на ладшафтно-геохимичните особености в миграцията и диференциацията на тежки метали в басейна на река Искър в Стара планина между гр. Нови Искър и гр. Мездра. В нейните индивидуални и съвместни изследвания по научни проекти е широко застъпена тематиката за миграцията и концентрацията на тежки метали и металоиди в различни компоненти на ландшафта и околната среда (почви, дънни седименти, растителност, води, скална основа и изветрителна покривка) в районите на Западна Стара планина и Западния Предбалкан (в планините Св. Николска, Чипровска, Берковска, Козница и др.), на Влахина и Малешевска планина, в Габерската котловина, в басейните на реките Искър, Огоста, Янтра, Лом, Арда и др. В последните години специален изследователски интерес представляват карстът и карстовите ландшафти, антропогенизираните и урбанизираните територии. Автор е на повече от 60 научни публикации. Участвала е в повече от 20 научни и практико-приложни проекти към УФ „Научни изследвания”, МОН, Глобалния екологичен фонд и други организации.

Работи като преводач и научен редактор на изданията „Атлантика – голям сателитен атлас на света” (2007) и „Мечтаните пътища на Европа” (2008), (изд. Младинска книга). Сътрудничи доброволно като експерт на Българската езикова мрежа на преводачите в институциите на ЕС. Участва като рецензент на научни публикации в реферирани национални и международни издания. Член е на научното жури на първото международно състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя”, проведено през 2019 г. в района на гр. Тетевен и Брестнишкото карстово поле, както и на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”, 2019 г., организирани от Експерименталната лаборатория по карстология към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН. Член на Българското географско дружество.

Преподавани курсове

Бакалавърска степен

„Природна география на континентите” І и ІІ ч., „Природна география на България”, „Околна среда и природни ресурси”, „Карст и карстови ландшафти в България”, „Природна география на Балканския полуостров”, „Антропогенизирани ландшафти в България” (специалности География, Регионално развитие и политика, История и география, География и биология, География и английски език)

Дългогодишен ръководител на учебната обиколна практика по Природна география на България за специалности История и география и География и биология.

Магистърска степен

Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал”

„Геохимия на ландшафта”, „Екогеохимия”, „Антропогенно ландшафтознание”, „Полеви и лабораторни методи в геохимията на ландшафта”

Докторантска степен

Докторантска програма „Физическа география и ландшафтознание”

„Екогеохимични проблеми в урбанизирани територии”

Монографии, книги

 • Чолакова, З. (2018) Карст и карстови природни комплекси. С., Neofeedback, 266 с. ISBN 978-619-7329-4
 • Стойчев, К, В. Господинова, З. Чолакова, И. Костова, Н. Николова. (2019) Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България. Сценарии за развитие. (Цялостен доклад). С., УИ „Св. Климент Охридски”, 250 с., ISBN 978-954-07-4671-5 (e-book).

Избрани научни статии

 • Cholakova, Z, Ts. Kotsev, V. Mladenova, D. Dimitrova, I. Ivanova (2007). Assessment of heavy metal and arsenic concentrations in the waters of Chiprovska river catchment. – In: Proceedings of the Third International Conference “Global Changes and Regional Challenges”, 28–29 April 2006, Sofia, Bulgaria, Univ. Press, 180–185. ISBN – 978-954-07-2524-6.
 • Dimitrova, D., Cholakova Z., Velitchkova N., Kotsev Ts., Mladenova V., Kerestedjian T., Antonov D. (2007). Heavy metal and metalloid concentration dynamics in mine and surface waters in the vicinity of the Chiprovtsi and Martinovo mines, Northwestern Bulgaria. – In: Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXX, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May, 2007, 1397–1408. https://doi.org/10.12681/bgsg.16973
 • Коцев Ц., М. Николова, З. Чолакова, С. Недков (2009) Замърсяване с тежки метали в басейна на река Малки Искър при наводнения и речни прииждания – В: Почвознание, агрохимия и екология, год. 43, кн. 2, 78–95.
 • Контева, М., Р. Пенин, З. Чолакова (2010) Съвременна ландшафтна структура и геоекологично състояние на Габерската котловина (Бурел). – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 102, №2 – География, 63–97.
 • Чолакова, З., Д. Аветисян, Е. Иванова, Р. Недков. (2012) Съвременни ландшафти и степен на тяхната антропогенизация в част от горното поречие на р. Лом, картографирани в среда на ГИС на базата на GPS, спътникови и наземни данни. – В: Ecological engineering and environment protection, № 4, 4–12.
 • Kotsev, Ts., V. Mladenova, Z. Cholakova, D. Dimitrova (2015) Arsenic and heavy metal vertical distribution in soil of the Ogosta river low floodplain. – In: Proceedings of International Scientific Conference “Sustainable Mountain Regions: Make Them Work”, 14–16 May 2015, Borovets, Bulgaria, Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater”, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgarian Academy of Sciences, 78–83.
 • Senila, M., T. Kotsev, E. Levei, M. Roman, V. Mladenova, Z. Cholakova, L. Senila (2016) Preliminary investigation on arsenic fractionation in soil from Ogosta river floodplain using a seven-step extraction procedure. – Studia UBB Chemia, LXI, 3, Tom II, p. 333–344. (IF 2019: 0.494; Scopus, WoS)
 • Чолакова, З. (2016) Оценка на замърсяването на почвите от басейна на р. Искър в Стара планина. – В: Сб. доклади от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени”, Вършец, 23–25 септември 2016 г., 137–146, (електронно издание на CD и на www.geography.bg).
 • Чолакова, З. (2019) Сравнителен анализ на съдържанието на някои тежки метали в почвите на карстови ландшафти. – Известия на БГД, 40, 24–29. ISSN (print): 0375-5924.
 • Tamburadzhiev, I., Z. Cholakova. (2020). Structure and Peculiarities of the Karst Landscapes in the Besaparski Ridges , In: Key Challenges in Geography, Smart Geography 100 Years of the Bulgarian Geographical Society, Springer Nature Switzerland AG, 289–302. ISSN (print):978-3-030-28191-5 (eBook), ISSN (online):978-3-030-28191-5 (eBook), ISBN:978-3-030-28191-5 (eBook).
 • Чолакова, З. (2020). Доцент д-р Мимоза Контева (1952–2018) – живот, отдаден на науката за ландшафта. – Известия на БГД, 42, 108–114. ISSN (print): 0375-5924, ISSN (online): 2682-986.

Избрани научни и образователни проекти

 • Договор ВУ–НЗ–04/05 г. с фонд “Научни изследвания” към МОН в конкурса “Стимулиране на научните изследвания във висшите училища”: “Геоекологична оценка на хвостохранилищата като основни замърсители на параметрите на околната среда в Чипровския минен район, СЗ България (почви, води, растителност)”, ръководител: доц. д-р Василка Младенова, ГГФ, 2005-2009.
 • „Интеграция на глобалните проблеми на околната среда в процеса на регионално развитие в България” („Конвенциите от Рио”) – съвместен проект на ПРООН, МРРБ и МОСВ, ръководител от СУ – доц. д-р Стелиян Димитров, 2008-2010.
 • Договор № 222/2009 г. с УФ „Научни изследвания”: „Състояние на съвременните ландшафти и геоекологични проблеми на планините Берковска и Козница (Западна Стара планина)”, ръководител: доц. д-р Мимоза Контева.
 • Договор № 025/30.03.2010 г. с УФ „Научни изследвания”: „Състояние на съвременните ландшафти и геоекологични проблеми на планините Берковска и Козница (Западна Стара планина)”, ръководител: доц. д-р Мимоза Контева.
 • Договор № 156/19.04.2011 г. с УФ „Научни изследвания”: „Структура и динамика на ландшафтите във Влахина планина”, ръководител: доц. д-р Никола Тодоров.
 • Договор № 153/9.05.2012 г. с УФ „Научни изследвания”: „Структура, динамика и антропогенни изменения на ландшафтите във Влахина планина”, ръководител: доц. д-р Никола Тодоров.
 • Договор № 91/19.04.2013 г. с УФ „Научни изследвания”: „Пространствена структура, функциониране и геоекологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина”, ръководител: доц. д-р Никола Тодоров.
 • Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2016–2017.
 • Договор № 80-10-164/16.04.2019 г. „Оценка на екогеохимичното състояние и предоставяните екосистемни/ландшафтни услуги в част от басейна на р. Арда”, ръководител: доц. д-р Зорница Чолакова
 • Национална научна програма (ННП) „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН (Споразумение № Д01-230/06.12.2018 г.).2018–2023: РП 1.3 Качество на националните водни ресурси (повърхностни и подземни); РП 1.7 Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда, Научна задача 1.7.6. Изследване на системата „почва-растение“ в райони с повишена антропогенна активност
 • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2020