доц. д-р Борис Николов

доц. д-р Борис Николов

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Доцент > доц. д-р Борис Николов

доц. д-р Борис Николов

доц. д-р Борис Николов

(преподавал 1973 – 1980)

Борис Николов е роден на 13.03.1934 г. в Струмяни, Благоевградска област.

Завършва Агрономическия факултет на Селскостопанската академия през 1957 г. и Биолого-геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Биология през 1962 г. От същата година е асистент. Защитава дисертация на тема „Влияние на молибдена и ванадия върху добива и качеството на бобови култури върху някои типове почви в България“ в Тимирязевската селскостопанска академия през 1969 г. През 1973 г. става старши научен сътрудник ІІ ст. в Институт за гората, а през 1977 г. – доцент в СУ „Св. Кл. Охридски“. В катедра „Ландшафтознание и
опазване на природната среда“ работи от 1973 до 1980 г.

В катедрата е водил лекции по Геохимия на ландшафта, Биогеография и Почвознание, както и по Основи на селското стопанство и Опазване на природната среда.

Научните му интереси са в областта на биогеохимията, геохимията на ландшафта, биогеографията и почвознанието.

Основни научни трудове на доц. д-р Борис Николов

 • Николов, Б. Влияние на молибдена и ванадия върху добива и качеството на бобови култури върху някои типове почви в България. Автореф. докт. дис., С., 1969.
 • Николов, Б., А. Петербургский. Действие микроэлементов на урожай и качество бобовый культур. – Изв. Тимир. сель.-хоз. акад., 4, 1967.
 • Николов, Б., А. Петербургский. Влияние молибдена и ванадия на урожай и содержание азота у зернобобовых на некоторых почвах Болгарии. – Агрохимия, 11, 1968.
 • Николов, Б. Листно подхранване на царевица с молибден и манган. – Год. СУ, Биол. фак., 62, 1969.
 • Николов, Б., А. Петербургский. Влияние молибдена и ванадия на содержание триптофана в семенах бобовых культур. – Физиолог. и биохим. культурных расстений, 2, 1970.
 • Николов, Б. Изменение количеството на титруемите киселини под влияние на молибдена и ванадия. – Почвознание и агрохимия, 6, 1971.
 • Николов, Б. Последствие от влиянието на молибден и ванадий върху продуктивността и протеиновото съдържание на фасула. – Год. СУ, Биол. фак., 65, 1972.
 • Николов, Б. Роля на молибдена в усвояване на азота при торене на фасула с амониева селитра – Почвознание и агрохимия, 1, 1973.
 • Николов, Б. Опит за биогеографска подялба на България. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 69, 2, 1977.
 • Николов, Б. Замърсяването на природната среда в България с тежки метали. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 71, 2, 1980.
 • Николов, Б. Ръководство за лабораторни занятия по география на почвите. С., Изд. Соф. унив., 1975.
 • Николов, Б. Геохимия на ландшафта. С., Изд. Соф. унив.,1976.
 • Николов, Б., Д. Стоилов. Човекът и неговата среда. Благоевград, 1979.