доц. д-р Биляна Борисова

доц. д-р Биляна Борисова

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Доцент > доц. д-р Биляна Борисова

доц. д-р Биляна Борисова

доц. д-р Биляна Борисова

billiana@gea.uni-sofia.bg

каб. 261-А

Авторски индекс57193334915
ORCID индекс0000-0002-3225-9514

Биографично представяне

Биляна Борисова e географ, ландшафтен еколог. Доктор по Физическа география и Ландшафтна екология от 2001 г. Член на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2002 г. Изследовател и лектор в областта на ландшафтната екология, екологичните оценки и геоекологични експертизи в пространствените изследвания, природния капитал и екосистемните услуги. Специализирала „RS and GIS Applications on Environmental Problems and Hazards“ – JICA and MTA, в Анкара, Турция (2005); Erasmus Intensive Programme “Water Resources, Management and Security in Southern Europe” на университетите Tartu в Естония и Udine в Италия (2009); ArcGIS Advance, ESRI – България (2018); ESRI Training „Going Places with Spatial Analysis“ (2020). Експерт по ЕО и ОВОС – Министерство на околната среда и водите, от 2007 г. Гост-редактор на списанието „One Ecosystem – Ecology and Sustainability Data Journal“, ISSN 2367-8194 (online) от 2017 г. Член на International Association for Landscape Ecology-Europe (2010 г), международната научна мрежа SEEmore (част от Mountain Research Initiative for SE Europe, 2012 г), Българско географско дружество (2014 г). Заместник декан по научната и международна дейност на Геолого-географски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. Ръководител Магистърска програма „Ландшафтна екология и Природен капитал“, специалност география, ГГФ, СУ „Св.Климент Охридски“ (от 2017 г).

Преподавани курсове

Магистърски програми

В Магистърска програма „Ландшафтна екология и Природен капитал“ (ГГФ, специалност География): Природен капитал; Приложно ландшафтознание, екологични оценки и експертизи, Ландшафтно планиране и управление, Методи за оценка на екосистемни/ландшафни услуги;
В Магистърска програма „Планиране и управление на териториални системи“ (ГГФ, специалност Регионално развитие и политика): Интеграция на проблемите на околната среда в регионалното планиране и устройството на територията, Екологични оценки и експертизи;
В Магистърска програма „Екомениджмънт“ (БФ, специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие): Ландшафтно планиране и екологични експертизи.

Бакалавърски програми

В Бакалавърска програма специалност География (ГГФ): Ландшафтна екология, Геоекологични проблеми и защитени територии на избрани региони в света, Ландшафтна география на България;
В Бакалавърска програма специалност Регионално развитие и политика (ГГФ): Природна география на България;
В Бакалавърска програма специалност Геопространствени системи и технологии (ГГФ): Въведение в природната география;
В Бакалавърска програма специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие (БФ): Ландшафтознание и Географски информационни системи.

Монографии и учебници и учебни помагала за ВУЗ

Монография „Ландшафтна екология и ландшафтно планиране“. УКХ «Алма Матер», Академично издателство «Проф.Марин Дринов», С., 287. ISBN 978-954-332-670-2

Избрани научни статии (примерно до 10 бр. и линк към профил в сайта Авторите на СУ)

 • Nedkov, S., M. Zhiyanski, B. Borisova, S.Bratanova-Doncheva. (2018) Mapping and assessment of ecosystem condition and ecosystem services across different scales and domains in Europe. One Ecosystem 3: e29288. https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e29288
 • Nedkov S., B. Borisova, B. Koulov, M.Zhiyanski, S.Bratanova-Doncheva, M. Nikolova, J.Kroumova. 2018. Towards integrated mapping and assessment of ecosystems and their services in Bulgaria: The Central Balkan case study. One Ecosystem journal 2018, https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e25428
 • Кулов. Б., Б.Борисова. 2018. Екосистемни услуги: Концепция, възможности и ограничения за нейното прилагане в България. Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. ХVIII, ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (On-line), 2018. Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. ХVIII, ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (On-line), стр. 336-341. 2018. http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2018_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XVIII.pdf
 • Zhiyanski, M., Doncheva, S., Nedkov, S., Mondeshka, M., Yarlovska, N., Vassilev, V., Borisova, B., Chipev, N., Gocheva, K. 2017. Methodology for Assessment and Mapping of Urban Ecosystems their State, and the Services that they provide in Bulgaria, 2017, MOEW, TUNESinURB project, EEA Grants. ISBN 978-619-7379-03-7 http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2018/MAES_2018/B1%20URBAN_ENG_PRINT.pdf
 • Koulov B., E.Ivanova, B.Borisova, Al.Ravnachka. 2017. GIS-based Valuation of Ecosystem Services in Mountain Regions: A Case Study of the Karlovo Municipality in Bulgaria. One Ecosystem journal 2017, https://doi.org/10.3897/oneeco.2.e14062
 • Nedkov S., M.Zhiyanski, S.Dimitrov, B.Borisova, A.Popov, P.Nikolov, I.Ihtimanski, S.Bratanova-Doncheva, R.Yaneva. 2017. Mapping and assessment of urban ecosystem condition and services using integrated index of spatial structure. One Ecosystem journal 2017, https://doi.org/10.3897/oneeco.2.e14499
 • Димитров, Ст., А.Попов, Кл.Найденов, Б.Борисова, М.Каразлатева, М.Николов, А.Димитрова. Методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие. София, 2016, технически доклад, МРРБ
 • Avetisyan D., B.Borisova, R.Nedkov (2016). Determination of The Landscapes Regulation Capacity and Their Role in the Prevention of Catastrophic Events: A Case Study from the Lom River Upper Valley, Bulgaria. In: Koulov, B. and G. Zhelezov (eds.) Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe, pp 173-190. Dordrecht: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-27903-9. http://www.springer.com/gp/book/9783319279039
 • Borisova, B., Assenov, A., Dimitrov, P. (2015) The Natural Capital in Selected Mountain Areas in Bulgaria. In: M. Luc, U. Somorowska, J.B. Szmańda (Eds) Landscape Analysis and Planning: Geographical Perspectives. Springer Geography, pp. 91-108. ISBN: 978-3-319-13526-7 (Print) 978-3-319-13527-4 (Online) http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13527-4
 • Borissova, B., B. Koulov. (2010). Environmental Policy Integration for Sustainable Regional Development, In: Proceedings of International Conference “Geography and Regional Development”, October 2010, Bulgarian Academy of Science, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Sofia, Bulgaria. рр.61-66.

Избрани научни и образователни проекти (примерно до 10 бр. и линк към профил в сайта на Авторите на СУ

 • 2018-22 EC FP Horizon 2020: Agreement 817527. MAIA – Valuing Nature: Mainstreaming Natural Capital in Policies and in Business Decision-Making.
 • 2018-23 EU Operative Program “Science and Education for Smart Growth”. Setting up and Development of “Heritage BG” Center of Excellence. BG05M2OP001-1.001.
 • 2018-23 Scientific Research Fund National Research Program „Environmental Protection and Reduction of Adverse Events and Natural Disasters’ Risks“ D01230/06.12.2018
 • 2016-18 EEA TUNESinURB BG03-0019 (Toward better Understanding of Ecosystem Services in Urban Environments through Assessment and Mapping), MOEW – BG 03.02: Ecosystem services mapping and assessment Programme: BG03 Biodiversity and Ecosystem Services (BIO)
 • 2014-18 HORIZON 2020-SC5-10a-2014: ESMERALDA, №642007 (Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking)
 • 2013-2018 ПЛАНИНАТА – модели на социално икономическо и културно развитие. Перспективи пред регионалните политики и трансграничното сътрудничество”, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“, СУ „Св.Климент Охридски“, ДУНК 01·1/22.12.2009, НФНИ, МОН
 • 2015-2018 „Историко-географска ГИС – Югоизточна Европа” (HGIS South Eastern Europe), Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“, СУ „Св.Климент Охридски“, ДУНК 01•1/22.12.2009, НФНИ, МОН
 • 2019 Концепция за интегриране на екосистемния подход в политиките и инструментите за пространствено градско планиране. Разработване на методика за картиране и биофизична оценка на състоянието на урбанизираните екосистеми и екосистемните услуги, осигурявани от тях с цел планиране и по-добро управление на зелената инфраструктура на територията на Столична община. Софпроект и НИГГГ-БАН, ПГУ19-ДГ56-12/02.07.2019
 • 2015 Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите от МОСВ чрез специализирани обучения, ДЗЗД „Организационно развитие” и МОСВ, 14-22-26/18.09.2014, с финансовата подкрепа на ОПАК 2007-2013, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ
 • 2009 UNDP: Integrating Global Environmental Issues into Bulgaria’s Regional Development Process“ №00051783 – MRRB, MOEW, GEF