доц. д-р Александър Сарафов

доц. д-р Александър Сарафов

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член, Доцент > доц. д-р Александър Сарафов

доц. д-р Александър Сарафов

доц. д-р Александър Сарафов

saraffov@gea.uni-sofia.bg

apgrsarafov@gmail.com

starshi@abv.bg

каб. 260-Б

Авторски индекс57008987900
Web of Science индексGSN-0992-2022
ORCID индексhttps://orcid.org/0000-0002-0026-1556

Биографично представяне

Александър Тодоров Сарафов е роден на 26.09.1958 г. в гр. София. Средното си образование завършва в 32-ро СОУ „Св. „Климент Охридски“ през 1976 г. Висше образование завършва през 1983 г., като защитава дипломна работа на тема „Геоморфоложко развитие на Калоферския праг Стражата“ в катедра „Геоморфология и картография“ на Геолого-географския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. С решение на Държавната изпитна комисия от септември 1983 година придобива квалификация географ-физикогеограф, геоморфолог и картограф, учител по география, II специалност история. От 01. 09, същата година започва работа в картния архив на Геолого-географски факултет, а от 01.04.1989 г. е избран за асистент по Физическа география към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. От 27.11.1996 г. е главен асистент. През учебната 1999/2000 година е преподавал География на България в Американския колеж. На 31.10. 2008 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ на тема: „География и бонитация на почвите в Пазарджишка област“. Висшата атестационна комисия издава свидетелство за научно звание доцент на 10.06.2010 г. по научната специалност 01.08.04 „Биогеография и география на почвите“.

Води занятия в бакалавърско ниво по География на почвите, Природна среда за развитие на туризма I и II част, Поземлени ресурси, География на почвите в България, в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ по Приложно почвознание и в магистърска програма „Управление на селски райони“ по Природна география.

От 08.07.2014 г. е ръководител на катедра “ Ландшафтознание и опазване на природната среда” до 05.06. 2018 г. Ръководител е на екипите подготвили учебни планове на докторски програми Биогеография и география на почвите и актуализирали Физическа география и ландшафтознание през 2018 година. Член е на комисията, създала Учебния план на Специалност „География“ редовно/задочно за випуска, започнал през 2017/2018 г. Избиран е в пет поредни мандата на Факултетния съвет и Общото събрание на Университета.

Научните му интереси са насочени към почвено-археоогични пространствено-времеви изследвания, бонитация на почвите и география на България. Участвал е в създаването на Окончателни доклади за оценка въздействието на околната среда, свързани с проектирането на пътища и в Спасителни археологически проучвания. Автор е на университетски учебник, съавтор на монография и автор и съавтор на повече от 50 научни публикации. Част е от авторските екипи на Енциклопедия Пирински край и Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община.Участвал е в 14 университетски проекти, сред които „Седиментен трансфер в района на Българската полярна база (о. Ливингстън, Антарктика) в контекста на климатични промени“ през 2018 година и един международен „Оценка на съвременните геоморфоложки (ерозионно-денудационни) процеси в Огражден, Малешевска и Влахина планини и тяхната връзка с промените в земеползването“

В периода 14.12.2011 г. до 24.08.2016 г. е Председател на Национална комисия за организиране и провеждане на олимпиада по География и икономика, подготвила 4 участия в Световна ученическа олимпиада, организирана от Световната географска асоциация. Учредител на Association of Geomorphologists in Bulgaria, създадена през 2012 г. и член на Управителния съвет и понастоящем. Александър Сарафов е учредител и член на Управителния съвет на Асоциация на професионалните географи и регионалисти. АПГР е неправителствена организация, основана през месец май 2014 г. Член е на Научно-технически съюз на специалистите от земеделието от Федарацията на научно-техническите съюзи. В Контролния съвет на „Българска асоциация за регионални изследвания е избиран за втори пореден път.

Участвал е с рецензия и председателство в Научно жури за професор в Софийския университет, със становище, относно конкурс за доцент в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията на- Селскостопанска академия; два пъти като член на процедури за защита от докторанти в НИГГГ на БАН, една във Великотърновски университет и четири в ИПАЗР „Никола Пушкаров“; в пет научни журита за главен асистент. Вписан е като доцент в Регистъра на лицата на академични длъжности и придобити научни длъжности в Република България, поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД).