гл. ас. д-р Петко Божков

гл. ас. д-р Петко Божков

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Гл. асистент > гл. ас. д-р Петко Божков

гл. ас. д-р Петко Божков

гл. ас. д-р Петко Божков

pbozhkov@gea.uni-sofia.bg

каб. 261-Б

Авторски индексbfb337ab-3358-4d41-a279-1dee441c2f76
Web of Science индексAAF-4167-2019
ORCID индекс0000-0003-1374-0916

Биографично представяне

Петко Божков е роден през 1990 г. в гр. София. Средното си образование завъшва в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София през 2009 г. Придобива бакалавърска степен в специалност География в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. Завършва магистърска програма „Геоморфология“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“ през 2015 г.. В периода от юли 2015 до юли 2018 г. е редовен докторант в същата катедра. Успешно защитава дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ през февруари 2019 г. на тема „Морфодинамика на изветрителни и склонови процеси в района на Земенския пролом“. От май 2019 г. заема длъжността изследовател (R2 пост-докторант) в ГГФ на Софийския Университет. От октомври 2019 г., след спечелването на конкурс, е назначен за асистент в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“, а от 2020 г. е повишен в длъжност главен асистент.

Участвал е в университетски, национални и международни научни проекти. В резултат на натрупаният опит и контакта с учени от различни направления на Науките за Земята д-р Петко Божков развива траен интерес към интердисциплинарните изследвания и комплексния анализ на природната среда.

Преподавани курсове

Ландшафтна екология I, Ландшафтна екология II, География на почвите, География на почвите и обща биогеография, Природна география на България, Защитени природни обекти в България, Ландшафтна география на България, Поземлени ресурси (в бакалавърски програми)

Ландшафтно картиране и картографиране (в магистърска програма ЛЕПК).

Избрани научни статии

 • Божков, П., 2019. Нови данни за каменните реки в долината на Владайска река, Витоша – Списание на Българското Геологическо Дружество, год. 80, кн. 3, стр. 212-214.
 • Божков, П., А. Сарафов, А. Балтакова, Г. Рачев, 2019.Изследване на физическо изветряне в района на Българската Антарктическа База (БАБ) чрез чук на Шмид – Списание на Българското Геологическо Дружество,год. 80, кн. 3, стр. 209-211
 • Божков,П., 2018. Морфодинамика на склонови процеси в района на Земенския пролом, Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2, том:110, стр.:81-93.
 • Божков, П., Стоянова, С., 2018. Изследване на физическо изветряне в Пирин чрез чук на Шмид – Списание на Българското Геологическо Дружество, год. 79, кн. 3, стр. 111-112.
 • Божков, П., Сарафов, А., 2016. Почвено-географска характеристика на община Брезник, География и приятели, редактор/и:Веселин Бояджиев, издателство:Парадигма, стр.:570-582
 • Божков, П., 2015. Морфометрична характеристика на басейна на р. Конска, Проблеми на географията, брой:1-2, 2015, стр.:166-176
 • Стоянова, С., Кендерова, Р., Рачев, Г., Кренчев Д., Балтакова, А., Николова, Н., БожковП. 2019. Микроклиматични и Геоморфоложки изследвания във водосбора на река Синанишка за периода 2012-2018, Год. на СУ „Св. Климент Охридски“ кн.2 География, том:112 (под печат)
 • Кренчев, Д., Балтакова, А., Николова, Н., Божков, П., Кендерова, Р., Рачев, Г., Христова, Н., Пенков, И., 2018. Метеорологични, хидроложки и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Бъндерица за периода 2011-2017 г., Год. на СУ, ГГФ, кн.2, том:111, , стр.:7-33
 • Bozhkov, P., 2020. Quantitative analysis of a stone run in Vitosha Mountain, ProceedingS Geobalcanica 2020, 137-143.
 • H. Popov, P. Bozhkov, A. Peichev, A. Sarafov, 2018. Data for the 1989–2004 period from meteorological station Zemen and its application in agroclimatology and geomorphology , Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Geology and Geography Book 2 – Geography , Vol.110, 65-79.
 • Assenov, A., B. Borissova, B. Grigorov, P. Bozhkov2017. Economic value of ecosystem/landscape goods and services in the municipalities of Rudozem and Banite , Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Geology and Geography Book 2 – Geography , Vol. 109, 117-135.
 • A. Assenov, A. Sarafov, P. Bozhkov, 2016. Ecosystem/landscape services provided by Umbrosols (Um) in selected mountainous municipalities of Sofia district, Comptes rendus de l’Acad, Vol. 69, 3, 319-326.

Избрани научни и образователни проекти

 • 2019/2020 Екосистемни/ландшафтни услуги, предоставяни от Tehnosols в България, ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“, Договор № 80-10-103/16.04.2020
 • 2019 Изветрителни и склонови процеси, форми и наслаги във Витоша, НП „Млади учени и постдокторанти“, Договор № РД-22-2283 / 07.05.2019 г.
 • 2017/2021 Природната среда в Пирин планина в условията на климатични промени, МОН – ФНИ, Договор № ДН 14/6 от 13.12.2017 г.
 • 2018/2019 Седиментен трансфер в района на БАБ (о. Ливингстън, Антарктика) в контекста на климатичните промени, НП за полярни изследвания, Договор № 80-10-243/ 31.08.2018 г.
 • 2017 Изветрителни и склонови процеси в района на Земенския пролом, ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“, Договор № 80.10-105 от 20.04.2017 г. 2017
 • 2017 Оценка на разнообразието на фитоценозите в Милевска планина и Кървав камък на територията на България и връзката им с геоморфоложките характеристики на средата, ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“, Договор № 80-10-234
 • 2017/2018 Райониране на геоморфоложките опасности в туристическите участъци на масива Паранг (Румъния) и Пирин (България) чрез прилагане на дендрохронология, дистанционни методи и географски информационни системи (ГИС), МОН – ФНИ, Договор №: ДНТС Франкофония 01/3 от 9.05.2017 г. 2017
 • 2016 Криолитозона в Пирин планина (площно разпространение), ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“, Номер на договора:99 / 12.04.2016