доц. д-р Димитър Желев

доц. д-р Димитър Желев

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Гл. асистент > доц. д-р Димитър Желев

доц. д-р Димитър Желев

доц. д-р Димитър Желев

zhelev@gea.uni-sofia.bg

каб. 260-А

Биографично представяне

Димитър Желев е роден през 1986 г. в Стара Загора. Завършва Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в родния си град през 2005 г. През 2003 г. печели първото национално състезание по география и икономика и участва на световното първенство по география в Тампа, Флорида, САЩ, организирано от National Geographic. През 2004 г. в Гдиня, Полша, участва в световната олимпиада по география, организирана от Световния географски съюз.

През 2009 г. завършва специалност „География“ в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2007 г. участва в лятно училище в Приладожкия ландшафтен стационар на Санктпетербургския държавен университет, Русия. През 2008 г. се обучава по програма Еразъм в Hope University, Ливърпул, Обединено кралство. През 2011 г. завършва магистърската програма „Физическа география и ландшафтна екология“ в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда. От 2011 до 2014 г. е преподавател по география и икономика в Американски колеж в София. Редовен докторант е в катедрата в периода 2011-2014 г. От 2014 г. е преподавател в катедрата, а през 2016 г. защитава дисертацията на тема „Съвременни ландшафти и антропогенизация в басейна на р. Сазлийка“. През 2019 г. участва в програмата за постдокторантско обучение на Геолого-географския факултет по програма на МОН.

През 2015 г. печели националния конкурс за комуникация в науката FameLab All Stars, организиран от Британски съвет България и Министерство на образованието и науката. От 2013 г. участва ежегодно в Софийския фестивал на науката, а от 2015 г. е в организационния комитет за провеждането на ежегодния Български географски фестивал. През 2014 г. заедно с Евгения Сарафова основа образователния сайт Географ БГ (geograf.bg). Автор е на десетки учебници и учебни помагала за основното и средното образование, научни статии и научно-популярни публикации. Участва в университетски, национални и международни научни и образователни проекти. Член е на Съюза на учените в България и Българско географско дружество. Посетил е над 60 държави.

Преподавани курсове

Преподаваните курсове включват задължителните и избираемите дисциплини от бакалавърското обучение: Природна география на България, Природна география на континентите, Природна география на Балканския полуостров, Ландшафтна география на България, Геокология, Антропогенизирани ландшафти в България. Те биват водени в специалностите География, Туризъм, История и география, География и биология, География и английски език.

Към бакалавърското обучение попада и водената обиколна практика по Природна география на България. Нейна основна цел е да запознае студентите с ландшафтното разнообразие и природното наследство на България посредством теренни наблюдения.

На ниво магистърски програми се включват следните дисциплини: Геофизика на ландшафта и Бигеохимия.

Монографии и учебници и учебни помагала за ВУЗ

 • Регионални географски сценарии в България (в съавторство с доц. Калина Милкова)

Избрани научни статии

 • Dimitar Zhelev (2020) Human impact as a trigger for richer biodiversity: the case of the Sazliyka River catchment in South Bulgaria, Geobalcanica , vol: Proceedings 2020, 2020, ISSN (online):1857-7636
 • Rumen Penin, Dimitar Zhelev (2020) Heavy metals content in the soil of the Osogovo Mountain, Geobalcanica , vol:Proceedings 2020 , 2020, pages:61-67, ISSN (online):1857-7636
 • Румен Пенин, Димитър Желев (2020) Биогеохимично изследване в планината Беласица, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Геолого-географски факултет, том:113,
 • Димитър Желев (2020) Подход към оценка на екосистемната услуга на повърхностните води за непитейни нужди в урбанизирани територии в България, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Геолого-географски факултет, том:113
 • Димитър Желев, Румен Пенин, Таня Стоилкова (2029) Отпечатъкът на рудодобива: екогеохимична оценка на замърсяването с тежки метали в българската част на планината Осогово, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Геолого-географски факултет, том:Книга 2 – География, том 112, 2019
 • Atanas Kitev, Dimitar Zhelev (2018) Anthropogenization Analysis of the Sazliyka River’s Catchment Applying Geospatical Research of the Land Cover and Land Use, SocioBrains, брой: 41, 2018
 • Димитър Желев, Румен Пенин (2017) Ландшафтно-геохимични изследвания на радиалната структура на почвите в оградните планини и възвишения на Старозагорското поле, Годишник на СУ, книга 2 География, том 109
 • Димитър Желев (2016) Ландшафтно-геохимични изследвания на радиалната структура в почвите на Старозагорското поле , Годишник на СУ, книга 2 География, том 108
 • Rumen Penin, Dimitar Zhelev (2014) Landscape Transformations in the Rural Areas in the East Upper Thracian Plain (South East Bulgaria), Rural Space and Local Development, 6th International Conference, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, Romania.
 • Румен Пенин, Димитър Желев (2011) Результы ландшафтно-геохимические исследований Афонского полуострова (Северна Греция) , Известия РГО, 2011

Избрани научни и образователни проекти

 • Механизъм с бързи мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух на територията на Столична община и защита на здравето на населението ѝ (неразделна част от Програма за качеството на атмосферния въздух на Столична община 2021-2026 г.), 2020
 • Установяване на палеогеохимичен фон в древните почви на равнинно-хълмистите и низинни ландшафти за нуждите на съвременните екологични изследвания, Ръководител, Министерство на образованието и науката, 2019
 • REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), Европейска комисия, Хоризонт 2020, Мария-Склодовска Кюри, 2018
 • Европейска политика по изменение на климата – за въвеждане на климатичните действия в образователната програма на българските училища, Национален доверителен екофонд, 2018
 • Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ Работен пакет I.8.6 „Екологични последствия и екосистемни услуги за регулиране на опасността от неблагоприятни явления“, Министерство на образованието и науката, 2018
 • Състояние на съвременните ландшафти и оценка на антропогенизацията в пограничните планини на Краището, ФНИ СУ „Св. Климент Охридски“, 2018
 • Проучване на съвременните ландшафти и ландшафтно-екологичното състояние на Осоговската планина, ФНИ СУ „Св. Климент Охридски“, 2017
 • Toward better UNderstanding the Ecosystem Services in URBan environments trough assessment and mapping (TUNESinURB) /Към по-добро разбиране на екосистемните услуги в градски територии чрез оценка и картиране, 2016
 • Ландшафтно-екологично проучване на планината Беласица, ФНИ СУ „Св. Климент Охридски“, 2016
 • Съвременна структура и антропогенизация на ландшафтите в планината Огражден, ФНИ СУ „Св. Климент Охридски“, 2015