доц. д-р Борислав Григоров

доц. д-р Борислав Григоров

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Гл. асистент > доц. д-р Борислав Григоров

доц. д-р Борислав Григоров

доц. д-р Борислав Григоров

Биографично представяне

Борислав Григоров е роден през 1988 година в град София. Завършва специалност „География и биология“ към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 година, а през 2013 година – магистърската програма „Физическа география и ландшафтна екология“ към Геолого-географския факултет на същия университет. От 2014 година до 2017 година е редовен докторант в катедрата, която по това време е със старото си име, „Ландшафтознание и опазване на природната среда“, като през последната година от периода успешно защитава дисертационен труд със заглавие „Функционално биоразнообразие на Мала планина“. От 2017 година е асистент, а от 2018 година – главен асистент в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“.

Преподавани курсове

Преподаваните курсове включват задължителните и избираемите дисциплини от бакалавърското обучение: Биогеография, Биогеография на България, География на почвите и обща биогеография, Природна география на континентите I и II, Природна география на България, Геоекологични проблеми и защитени територии в света. Те биват водени в специалностите География, Регионално развитие и политика, Геопространствени системи и технологии, География и биология, География и английски език и История и география.

Към бакалавърското обучение попада и водената практика по География на почвите и биогеография. Ландшафтна екология. Нейна основна цел е да запознае студентите с основни методи за изучаване на природните компоненти и да представи в реална среда на терен как може да приложат наученото по време на аудиторната заетост.

На ниво магистърски програми се включват следните дисциплини: Приложно ландшафтознание, оценки на околната среда и екологични експертизи, Методи за оценка на екосистемни/ландшафтни услуги и Хабитатно разнообразие на България.

Монографии и учебници и учебни помагала за ВУЗ

 • Автор е на монографията „Критично застрашени видове растения на планетата“.

Избрани научни статии (примерно до 10 бр. и линк към профил в сайта Авторите на СУ)

 • Grigorov, B., A. Assenov (2015). Evaluation of ecosystem services in the territory of Mala planina by the use of contingent valuation method. J. BioSci. Biotechnol. Special Edition/ Online Section “Biodiversity & Ecology”, 307-312, ISSN: 1314-6246.
 • Grigorov, B. (2016). Invasive Plant Species in the Northern Part of Mala Planina. In: Koulov, B., Zhelezov, G. (Eds.) Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe. Springer International Publishing Switzerland, Dodrecht, 219-229. ISBN (print) 978-3-319-27903-9, ISBN (online) 978-3-319-27905-3, DOI: 10.1007/978-3-319-27905-3_16.
 • Grigorov, B., K. Vassilev, N. Velev, A. Assenov (2016). The Contradiction between Taxa of Conservation Significance and Invasive Species – a Case Study of Sustainable Development in Mala Planina. European Journal of Sustainable Development, Vol. 5, Issue 4, 2016, 464-474. doi:10.14207/ejsd. ISSN (print) 2239-5938, ISSN (online) 2239-6101.
 • Grigorov, B., A. Assenov (2017). Landscape Assessment and Analysis of Mala Planina Based on the Hemeroby Index. In: In: Chankova, S., Parvanova, P., Danova, K. (Eds.) 10th Anniversary „Seminar of Ecology-2016“, with International Participation, FARAGO, 214-222. ISBN: 979-853-476-132-4.
 • Grigorov, B., A. Assenov (2018). Evaluation of carbon storage as an ecosystem/landscape service in eutric Cambisols, CMe, albic Luvisols, LVa and rendzic Leptosols, LPk in Mala Planina. Eastern Academic Journal, Vol. 4, 253-257, ISSN: 2367–738.
 • Vassilev, K., A. Assenov, N. Velev, B. Grigorov, B. Borissova (2019). Distribution, Characteristics and Ecological Role of Protective Forest Belts in Silistra Municipality, Northeastern Bulgaria. Ecologia Balkanica, Vol. 11, Issue 1, pp. 191-204. Online ISSN 1313-9940; Print ISSN 1314-0213.
 • Grigorov, B., A. Assenov (2019). Lazarus taxa in Animalia Kingdom. In: Chankova, S. P. Parvanova, K. Danova, M. Yovkova (eds.) 11th „Seminar of Ecology-2018“, with International Participation, 136-144. ISBN: 978-954-9746-45-7
 • Grigorov, B., A. Assenov (2020). Tree Cover and Biomass Carbon on Agricultural Land in Mala Planina. In Smart Geography: 100 Years of the Bulgarian Geographical Society. Key Challenges in Geography, Nedkov, S., Zhelezov, G., Ilieva, N., Nikolova, M., Koulov, B., Naydenov, K., Dimitrov, S. (Eds.), (EUROGEO Book Series), Springer Nature Switzerland AG 2020, 265-274.
 • Grigorov, B., A. Assenov (2020). Alterations in the ecosystem of Svoge Municipality from 2012 to 2018. In: Contemporary Studies in Sciences (eds. Recep Efe, Isa Curebal), Cambridge Scholar Publishing, p. 51-61, ISBN (10): 1-5275-5424-4, ISBN (13): 978-1-5275-5424-5.
 • Grigorov, B., A. Assenov (2020). Soil organic carbon in Godech Municipality, Western Bulgaria. European Journal of Sustainable Development, 9, 4, 44-50. ISSN: 2239-5938. doi:10.14207/ejsd.2020.v9n4p44

Избрани научни и образователни проекти (примерно до 10 бр. и линк към профил в сайта на Авторите на СУ.

 • Структура, динамика и антропогенни изменения на ландшафтите във Влахина планина, СУ, 2012.
 • Екосистемни/ландшафтни услуги, предоставяни от планинско ливадните почви в източните старопланински общини на Софийска област, 2014.
 • Оценка на разнообразието на фитоценозите в Милевска планина и Кървав камък на територията на България и връзката им с геоморфоложките характеристики на средата, 2018.
 • Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ Работен пакет I.8.6 „Екологични последствия и екосистемни услуги за регулиране на опасността от неблагоприятни явления“, МОН, 2018.
 • Study on ruderal flora and vegetation on the territory of Bulgaria and Romania, БАН, 2018.
 • Проучване и оценка на природните местообитания от „EUNIS“ класификацията на територията на община Драгоман, ННП „Млади учени и постдокторанти“, МОН, 2019.
 • Оценка на екогеохимичното състояние и предоставяните екосистемни/ландшафтни услуги в част от басейна на р. Арда, СУ, 2019.
 • Екосистемни/ландшафтни услуги, предоставяни от Тechnosol в България, СУ, 2019.
 • Проучване и оценка на природните местообитрания от „EUNIS” класификацията на територията на община Годеч, ННП „Млади учени и постдокторанти“, МОН, 2020.