Изберете магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Изберете магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Катедра ЛЕОПС > Новини > Новини > Изберете магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Изберете магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

https://leops.gea.uni-sofia.bg/blog/2021/03/16/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4/

Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ се администрира от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геологогеографския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Преподавателите в програмата са с голям практически опит в работата по международни, национални и регионални проекти в областта на опазването на околната среда и регионалното развитие. Тази научна и професионална експертиза е предпоставка за добрия ни опит в успешното обучение и допълнителна квалификация на кадри от МОСВ, МРРБ, РИОСВ, областни и общински администрации. Сред завършилите магистърската ни програма са и представители на частния бизнес. Магистърската програма има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти със задълбочени теоретични знания, практически умения и компетенции в областите на ландшафтната екология, анализа и оценката на природния капитал, екогеохимията, мониторинга и управлението на околната среда, оценката на екосистемните/ландшафтните услуги, оценките на околната среда и екологичните експертизи, антропогенните промени в ландшафтната сфера, ландшафтното планиране и управление.

Успешно завършилите обучението придобиват професионална компетентност да: идентифицират, картографират, анализират и оценяват различни категории ландшафти и/или природно – антропогенни териториални комплекси; идентифицират, анализират и оценяват съвременните екосистемни/ландшафтни услуги на територията; разработват оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), стратегически екологични оценки и/или оценки за съвместимост по отношение на защитени територии от екологичната мрежа „НАТУРА 2000”; участват в и/или ръководят екипи при разработване на планове за управление на защитени територии и обекти; участват в създаването и/или оценяването на различни категории стратегически документи във връзка с планирането и управлението на територията в областта на ландшафтната екология и околната среда; идентифицират, анализират и оценяват проблеми във връзка със замърсяване на отделните компоненти на ландшафтите и околната среда като цяло.

Магистрите по програма „Ландшафтна екология и природен капитал” намират своята професионална реализация в: структурите на държавната администрация на национално и регионално ниво като експерти в областта на околната среда и ландшафтно-екологичното планиране; в правителствени и неправителствени организации, свързани с екологичната политика и защитените територии, консултантски и проучвателни фирми в областта на оценката на риска от замърсяване и мониторинга на околната среда, оценката на екосистемните/ландшафтните услуги, бонитацията на почвената покривка, хабитатното разнообразие на територията, биоразнообразието.

Магистрите от настоящата програма се реализират много успешно като специалисти в различни научни организации и висши учебни заведения в областта на ландшафтната екология, опазването на околната среда, дистанционните методи на изследване на природните ресурси, биоразнообразието. Магистърската програма е много добра основа за постъпване в образователната и научна степен „доктор” в посочените области. Информация за възможностите за кандидатстване и прием можете да получите на място в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“, бул. Цар Освободител 15, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Северно крило, Геологогеографски факултет, втори етаж, каб. 261-А или на тел.: 02 9308 449 и по е-mail: billiana@gea.uni-sofia.bg. Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Биляна Борисова

Posted By

admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *