Природен капитал

Природен капитал

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Природен капитал

Име на дисциплина: Природен капитал

Описание на дисциплина

Концепцията за „Природния капитал”, интерпретиран със значението на капацитет на природните системи, функции и процеси да осигуряват обществени ползи – основа на човешкото благосъстояние, има определящо значение в съвременните пространствени изследвания в контекста на дебатите за устойчивост и актуалната им роля за разрешаване на проблемите, свързани с деградацията на природата, конфликтите в земеползването и нарастващия натиск върху природните ресурси. Анализът и оценката на Екосистемните/Ландшафтни услуги, произтичащи от Природния капитал, са в основата на разгръщането на новия подход на преоценка на природните функции и ресурси и рационализиране на използването им посредством въвеждане на промени в механизмите за формиране на стратегически решения, политики за развитие, институции и практики.

Основната цел на курса е да въведе студентите в новата перспектива за оценка на ресурсите от природата – инвестициите в съхраняването, възстановяването и устойчивото използване на активите на природния капитал като единна съвкупност от материални и нематериални ползи за човечеството с нарастваща убедителност се реализират като печеливша дейност, която гарантира екологична, социална и икономическа устойчивост.

Структурата на курса е съобразена с най-важните аспекти на съвременно приложение на концепцията в практиката:

  1. Природен аспект – Теоретична постановка на връзката между биоразнообразието, екосистемните функции и екосистемните услуги. Индикатори за екосистемни услуги. Практическо значение на биофизичната оценка на екосистемните услуги.
  2. Социален аспект – Теоретична постановка на връзката между екосистемни услуги, обществени ползи, човешко здраве и социална справедливост. Участие на обществеността в идентифицирането и оценката на екосистемните услуги.
  3. Икономически аспект – Теоретична постановка на връзката между екосистемни услуги, планиране и управление на екосистемите (като източници на услуги). Значимост на методическия апарат и и инструментариума за монетарна оценка на екосистемните услуги.

Анализиран е потенциалът за интеграция на Концепцията за екосистемните услуги с други актуални концепции, ориентирани към устойчиво развитие и управление