Приложно ландшафтознание, оценки на околната среда и екологични експертизи

Приложно ландшафтознание, оценки на околната среда и екологични експертизи

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Приложно ландшафтознание, оценки на околната среда и екологични експертизи

Име на дисциплина: Приложно ландшафтознание, оценки на околната среда и екологични експертизи

Описание на дисциплина

Дисциплината запознава студентите с принципите, методите, пространствената скала и инструментариума на приложение на геосистемния (холистичен) подход в ландшафтно-екологичните изследвания като съставна част на съвременните пространствени анализи за целите на стопанската оценка на ресурсите, перспективното планиране и управление на териториите, ефективната превенцията на природни и антропогенни рискове, геоекологичното прогнозиране.

Курсът е структуриран в три раздела:

  • Ландшафтни анализи и оценки – хоризонтална и вертикална перспектива, с фокус върху изследванията, посветени са ресурсния потенциал на ландшафтите и промените му под влияние на вътрешни (спонтанни природни нарушения) и външни фактори (тенденции в земеползването, урбанизация, антропогенни активности)
  • Ландшафтни модели – подчинени приоритетно на целите на геоекологичното прогнозиране на очаквани вътрешноландшафтни и междуландшафтни взаимодействия, както и на методическите предизвикателства през визуализацията на резултатите за целите на практиката
  • Екологични оценки – материалът е посветен на основните видове оценки за въздействие върху околната среда и екологични експертизи в качеството им на формиращи богата информационна база за управление на териториалните системи в условията на съгласуваност на стопанските интереси с наличния природен потенциал и екологични приоритети. Основен акцент е поставен върху мястото на ландшафта и на ландшафтната експертиза в методиката на екологичното оценяване.