Полеви и лабораторни методи в геохимията на ландшафтите

Полеви и лабораторни методи в геохимията на ландшафтите

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Полеви и лабораторни методи в геохимията на ландшафтите

Име на курса: Полеви и лабораторни методи в геохимията на ландшафтите

Описание на курса

Настоящият курс е предназначен за студенти от магистърска програма Физическа география и ландшафтна екология. Той обхваща теми, които са необходими за добиване на основни познания в областта ландшафтно-геохимичните методи – комплекс от теренни и лабораторно-аналитични. Това е необходим и важен курс, свързан с усвояването на работата в полеви и лабораторни условия, при изучаването и изследването на проблемите свързани с опазването околната среда, както и с различните видове замърсявания на средата.. В курса са разгледани теоретичните основи на съвременните ландшафтно геохимични методи – полеви и лабораторно-аналитични за изследване на качествения и количествен състав на веществата. Това позволява изясняване и тълкуване на редици геохимични процеси свързани именно с възникналите проблеми на антропогенно въздействие върху околната среда.