Методи за оценка на екосистемни ландшафтни услуги

Методи за оценка на екосистемни ландшафтни услуги

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Методи за оценка на екосистемни ландшафтни услуги

Име на дисциплина: Методи за оценка на екосистемни/ландшафтни услуги

Описание на дисциплина

Учебната дисциплина е непосредствено ориентирана към придобиването на практически умения и знания за прилагане на тематични или комплексни подходи, методи (биофизични, социо-културни, икономически, интеграционни) и инструменти (доминиращо свързани с ГИС среда) за оценка и картографиране на екосистемните/ландшафтни услуги (Е/ЛУ) в разнообразна географска среда.

Курсът е логично продължение на теоретичната материя, залегнала в основата на дисциплината „Природен капитал“. Структурирането на лекционния курс и тематичната ориентация на практическите занятия са съгласувани с утвърдената от Европейската комисия последователност в териториалния анализ на Е/ЛУ на всички йерархични нива – идентификация на екосистемите и оценка на състоянието им, идентификация на екосистемните услуги, оценка и картографиране на техния потенциал или на реалните им потоци, икономическо остойностяване и интегриране на новите стойности в системите за счетоводство и отчетност. Подборът на аналитичен материал е съобразен с ново постъпващата информация на онлайн базите данни на платформите на Европейската комисия и нейните изследователски (JRC), както и с текущи европейски проекти и тематични научни мрежи.

В структурата на курса допълнително е предвиден тематичен ландшафтно-екологичен анализ на практически инициативи за приложение на „Схеми за възмездно ползване на Е/ЛУ“ в България, и възможностите за въвличане на местната общественост и мотивация на други заинтересовани страни към процесите на устойчиво управление на териториите.