Геохимия на ландшафта

Геохимия на ландшафта

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Геохимия на ландшафта

Име на курса: Геохимия на ландшафта

Описание на курса

Курсът лекции и практически занятия по дисциплината Геохимия на ландшафтите включва основите на научното направление, като важен интердисциплинарен курс, необходим за подготовката на специалистите в магистратурата. В логическа последователност се разгледат историята, методите принципите на ландшафтно-геохимичните изследвания. Проследява се възникването и класификацията на геохимичните бариери и аномалии. Разглеждат се в детайли същността на видовете миграции на елементите – механична, физико-химична, биогенна и техногенна. Разкриват се основите на биогеохимията и нейните приложни аспекти, както и биогеохимичните провинции. Изучават се основите на ландшафтно-геохимичната структура на наземните и аквални природни и техногенни геокомплекси, както и особеностите на зоналните ландшафти на различни нива. Ландшафтно-геохимично картографиране, методи и принципи. В заключителната част на курса обект на внимание са основите на ландшафтно-геохимичния мониторинг, неговата система и функциониране. В курса се използват конкретни примери от изследвания в България. Разкриват се приложните аспекти на научното направление геохимия на ландшафтите.