Антропогенно ландшафтознание

Антропогенно ландшафтознание

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Антропогенно ландшафтознание

Име на курса: Антропогенно ландшафтознание

Описание на курса

Човекът със своята стопанска дейност въздейства върху естествените ландшафти и ги изменя в структурно и функционално отношение. Вземайки предвид непрекъснато нарастващата намеса на човек в епохата на научно-техническата революция, възниква необходимостта от задълбочено изучаване на новопоявилите се ландшафти, от усъвършенстване на методите и нови подходи за тяхното картиране и картографиране. В курса се разглеждат редица теоретични проблеми, подкрепени с примери от България и света, основните понятия и направления в съвременното ландшафтознание и ландшафтна екология. Разглеждат се антропогенните модификации, развили се както при зонални и поясни изменения, така и при проявата на височинните поясни различия. Значително внимание се обръща на въпросите за картирането и картографирането и разработването на класификационни системи. Обръща се внимание на начините за рекултивиране на различните антропогенни ландшафти. Завършващо звено е обосноваването на организацията и функционирането на мониторинга на тези ландшафти. Разглеждат се проблеми, свързани с въздействието на човешкото общество върху природната среда.