Магистърско обучение

Магистърско обучение

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение

Обща информация

Магистърската програма има за цел да подготвя
висококвалифицирани специалисти със
задълбочени теоретични знания, практически
умения и компетенции в областите на:

 • ландшафтната екология;
 • анализа и оценката на природния капитал;
 • екосистемните/ландшафтните стоки и услуги;
 • екогеохимията, мониторинга и управлението на околната среда;
 • оценките на околната среда и екологичните експертизи;
 • ландшафтното планиране и управление.

Специалисти

 • Държавна поръчка: приемът се извършва с конкурсен изпит под формата на събеседване по теми, включени в нарочна програма.
 • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50)

Неспециалисти

 • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50) – за кандидати с образователноквалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“.

Продължителност

Специалисти:

 • Редовно обучение – 2 семестъра
 • Задочно обучение – 2 семестъра

Неспециалисти:

 • Редовно обучение – 3 семестъра
 • Задочно обучение – 3 семестъра

Магистърски дисциплини

Ландшафтно картиране и картографиране
Геохимия на ландшафта
Геофизика на ландшафта
Геоекологичен мониторинг
Природен капитал
Приложно ландшафтознание, оценки на околната среда и екологични експертизи
Антропогенно ландшафтознание
Приложно почвознание
Ретроспективен анализ на съвременните ландшафти
Екомениджмънт
Полеви и лабораторни методи в геохимията на ландшафтите
Екогеохимия
Биогеохимия
Ландшафтно планиране и управление
Методи за оценка на екосистемни ландшафтни услуги
Хабитатно разнообразие на България

Професионална компетентност

Успешно завършилите обучението придобиват професионална компетентност да:

 • идентифицират, картографират, анализират и оценяват различни категории ландшафти и/или природно-антропогенни комплекси; и производните им екосистемни услуги;
 • разработват оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), стратегически екологични оценки и/или оценки за съвместимост по отношение на защитени територии и защитени зони от екологичната мрежа „NATURA 2000“;
 • участват в създаването и/или оценяването на различни категории стратегически документи във връзка с планирането и управлението на територията в областта на ландшафтната екология и околната среда;
 • идентифицират, анализират и оценяват проблеми във връзка със замерване на отделните компоненти на ландшафтите и околната среда като цяло.

Професионална реализация

Магистрите в програмата намират своята професионална реализация в:

 • структурите на държавната администрация на национално и регионално ниво като експерти в областта на околната среда и ландшафтно-екологичното планиране;
 • правителствени и неправителствени организации, свързани с екологичната политика и защитените територии;
 • консултантски и проучвателни фирми в областта на оценката на риска от замърсяване и мониторинга на околната среда, оценката на екосистемните/ландшафтните услуги, бонитацията на почвената покривка, хабитатното разнообразие, биоразнообразието и др.