Докторантско обучение

Докторантско обучение

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Докторантско обучение

Докторска програма „Физическа география и ландшафтознание“

Докторска програма „Физическа география и ландшафтознание“ има дългогодишни традиции и е в тясна връзка с развитието на изследователския потенциал на катедрата. Тя е разработена в посока устойчиво надграждане на познанието в полето на природно географските дисциплини в обучението по География в ОКС „Бакалавър” и на интердисциплинарните науки в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“.

Целта на обучението е да се подготвят специалисти с компетентност в областта на комплексните природногеографски изследвания и пълноценния пространствена анализ на съвременните ландшафти, вкл. условия за формиране, развитие, антропогенна еволюция, природно-антропогенна съвместимост. Обучението в докторантска програма е насочено към задълбочаване на познанията и развитие на умения за самостоятелно научно изследване в сферата на: Физическата география; Природния капитал; Ландшафтната структура на територията; Ландшафтните услуги; Екогеохимичните аспекти на проблемите в урбанизираните територии; Почвознанието; Природоползването; Оценките на околната среда (Оценки за устойчивост).

Докторантска програма „Физическа география и Ландшафтознание“ е акредитирана в направление 4.4 Науки за Земята. Понастоящем тя е оценена от НАОА с 9,22. Следващата акредитация се очаква в края на 2024 г. Предлагат се редовна и задочна форма на обучение, както и вариант на самостоятелна подготовка. Целевата група на тази докторантура е насочена към широк кръг от кандидати, завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите: География, География и биология, История и география, Геология, Екология и опазване на околната среда, Регионално развитие и политика, Туризъм, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Екохимия, Икономика, Стопанско управление, Агробизнес и всички други специалности, които се интересуват от проблемите на физическата география и ландшафтната екология.

Академичният състав на катедрата прилага индивидуален подход към подготовката на всеки докторант. Това позволява на младите учени – от професионалисти в средата на своята кариера, които търсят специализирани познания, до перспективни учени, току-що завършили магистърска програма, да разгърнат в най-голяма степен научно-изследователския си потенциал. Обучението на всеки докторант се реализира по целенасочено разработен за него индивидуален учебен план, структуриран в три модула образователен, научно-изследователски и педагогически, всеки от които е носител на съответен брой кредити. Образователното профилиране позволява: познаване и практическо използване на интердисциплинарен методически апарат за пространствен анализ, вкл. инвентаризация, визуализация, анализ и моделиране на ландшафтите (в качеството им на комплексни природноантропогенни системи); специализирани екологични оценки за целите на интегрираното управление на ресурсите; идентификация, анализ, оценка и прогноза на пространственовремевите измерения на регионални и локални проблеми от геоекологичен характер; планиране и управление на териториалните (природно-антропогенни системи) системи в условията на съгласуваност между стопански приоритети и екологичен потенциал.

Научното сътрудничество и експертните взаимодействия на аказемичния състав на катедрата с бизнеса, професионалните и изследователски организации, намират отражение върху постановката на докторските тези и цялостния учебен процес на изграждане на бъдещите специалисти – в отговор на актуалните обществени потребности. Катедра ЛЕОПС провежда политика за включване на докторантите в изпълнението на научни проекти и задачи с научно – приложен характер, което дава възможност за съчетаване на процеса на обучението на докторантите с придобиването на умения за научни изследвания. Насърчават се инициативите за специализации в чужди университети и научни организации, за участие в международни мрежи, в т.ч. чрез съвместни научни изследвания и обучения.

Докторантите на катедрата използват изключително богатата библиотечна база на СУ „Св. Климент Охридски“, както и огромен ресурс от онлайн бази, за които Университета поддържа договорености.

Завършилите успешно докторантска програма „Физическа география и ландшафтознание“ притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, в държавни и частни фирми, в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, висши училища и др., занимаващи се със специализирани (по смисъла на природногеографски) и комплексни пространствени ландшафтноекологични проучвания, планиране и управление.

Докторска програма „Биогеография и География на почвите“

Докторската програма „Биогеография и География на почвите“ при Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е акредитирана с решение на Постоянната комисия на НАОА по природни науки, математика и информатика от 19.12.2016 г. (Протокол № 22), на основание на обща оценка 8,76 и с определен срок на валидност 5 години. Към началото на 2021 г. тече нова акредитация на докторската програма. Докторската програма „Биогеография и География на почвите“, заедно с докторската програма „Физическа география и ландшафтознание“, се явяват естествен завършек на обучението по Ландшафтна екология в СУ „Св. Кл. Охридски“, съобразено с надграждане на придобитите в бакалавърската и магистърска степен знания и умения.

През акредитационния период един от докторантите, обучаващи се в докторската програма „Биогеография и география на почвите“, и то като придобил ОНС „доктор“ и гл. асистент в Катедрата, се е възползвал от възможността да осъществи мобилност през 2019 г. в Република Финландия. Предвид значението на европейските мобилности, катедра „ЛЕОПС“ се стреми чрез настоящите докторанти да разшири сътрудничеството по тази линия с университети в ЕС или извън ЕС, в които се преподават същите или сходни дисциплини, за да се създаде възможност на докторантите за реализиране на изходящи докторантски мобилности.

В рамките на докторската програма „Биогеография и география на почвите“ академичният състав се стреми да реализира индивидуален подход към всеки докторант, което позволява на младите учени да разгърнат в най-голяма степен научно-изследователския си потенциал. Това се дължи както на разнообразния профил на докторантите – от професионалисти в средата на своята кариера, които търсят много специфични и прецизно дефинирани познания, до млади хора, току-що завършили магистърска програма.

Всеки докторант реализира образователните и научно-изследователските си дейности съобразно индивидуалния си учебен план, подготвен в рамките на установените срокове съвместно с научния ръководите. Структурата на индивидуалните планове включва три модула: образователен, научно-изследователски и педагогически и в хода на обучението си докторантите трябва да наберат 180 кредита, от които при редовната форма 60 са за образователния модул, 110 за научно-изследователския и 10 за педагогическия. В образователния модул се залагат такива избираеми дисциплини, които да насочат докторантите в работата им по дисертационния проект, да компенсират евентуални методологически или дисциплинарни дефицити и т.н. Изследователският модул е строго обвързан с работата по дисертацията, а при педагогическия се търси оптимално съответствие между подготовката/работата на докторантите и преподаваните дисциплини.

Акцентът върху научно-изследователската дейност се дължи на профила на Софийския университет не само като образователна, но и като водеща научно-изследователска институция и представлява внимателно обмислен избор на Геолого-географски факултет и на докторската програма „Биогеография и география на почвите“.

През 2018 г. катедра „ЛЕОПС“ мотивира своите докторанти да вземат участие в Международна географска конференция „Smart geography”, която се проведе в СУ „Св. Климент Охридски“. По време на конференцията докторантите взеха участие с представянето на постери и доклади. Два от докладите на докторант и постдокторант в катедра „ЛЕОПС“, бяха публикувани в книгата Smart geography на международното научно издателство Springer.

В резултат на потенциала, с който разполага академичният състав и преподавателският екип на катедра „ЛЕОПС“, при Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се създава възможност за осигуряване на интердисциплинарност на обучението. Средната възраст на академичния състава на катедра „ЛЕОПС“ създава възможност за постигането на устойчивост в обучението и развитието на докторската програма по „Биогеография и география на почвите“ в професионално направление 4.4. Науки за земята, тъй като от една страна академичният състав притежава професионален опит в различни области на знанието, с което се създава благоприятна възможност за осигуряване на интердисциплинарност на обучението на докторантите, а от друга страна считаме, че е налице необходимият потенциал, за да може да продължи обучението в докторската програма, отличаваща се със своята специфика и уникалност спрямо докторантските програми в страната.