Учебна практика по География на почвите, Биогеография и ландшафтна екология

Учебна практика по География на почвите, Биогеография и ландшафтна екология

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Учебна практика по География на почвите, Биогеография и ландшафтна екология

Име на практиката: Ландшафтна екология

Описание на практиката

Основната цел на учебната практика е систематизиране, затвърждаване и апробация на теоретичните познания, получени по дисциплината Ландшафтна екология І-част и ІІ-част. Тя предоставя възможност на студентите да се запознаят със структурирането и организацията на ландшафтно-екологичните изследвания и да участват пряко във всеки етап от тяхната реализация.

Основни акценти в програмата на практическите занятия имат: приложението на специализирана методика за ландшафтна картировка и анализ на хоризонталната и вертикалната ландшафтна структура; диагностика на съвременното състояние на ландшафтите по система от индикатори; идентификация на актуални природни или антропогенни процеси, влияещи върху функциите и развитието на системите.

Практическите занятия са организирани в два модула:

1. Учебни екскурзии по избран маршрут. Програмата на теренните наблюдения и изследвания включва:

  • теренна диагностика на хоризонтална ландшафтна структура,
  • аргументиран избор на представителни ланшафтни точки,
  • описания на вертикална ландшафтна структура по специализирана бланка за картиране на ландшафти (вкл. дешифровка на природно географската обстановка по широк набор от специализирани карти, описание на основни процеси за формиране на релефните форми, анализ на геоложка основа и съвременни наслаги, физикохимична структура на почвения профил и описание на ботаническа площадка)
  • верификация на ландшафтна карта
  • анализ на индикатори за ландшафтни промени
  • изпълнение на индивидуална изследователска задача.

2. Изпълнение на индивидуални изследователски задачи от страна на студентите, презентиране на резултатите (вкл. демонстрации на терен) и обсъждане на резултатите в колективен семинар.

Специалности: География и География и английски език