Природна география на България

Природна география на България

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Природна география на България

Име на дисциплина: Природна география на България

Описание на дисциплина:

Курсът по Природна география на България се придържа към класическата рамка за представяне на общите характеристики на природата на страната и на регионалните особености във формираните природни комплекси, но адаптира подходите да изложение и обсъждане на материала към спецификата на специалността „Регионално развитие и политика“ като отделя подчертано внимание върху анализа на закономерностите и условията за протичане на важни природни процеси и явления, в пространствената диференциация на природни режими и баланси и тяхното непосредствено отражение върху формирането на природните ресурси на страната и регионите.

Първият раздел на курса обединява теми, свързани с палеогеографското развитие на българските земи, с литолого-тектонските, морфографските, хидроклиматичните, почвените и биогеографските отличителни характеристики на природата на страната. Вторият раздел е посветен на природно-географските анализи на отделните природни (ландшафтно-екологични) региони, чрез изясняване на съществуващите структурни закономерности, доминиращи процеси, индикатори за съвременно състояние и екологични баланси, динамиката, развитието и взаимните връзки в регионалните комплекси – с отношение към формирането на ценни стопански ресурси.

Практическите и семинарни занятия формират конкретни умения по прилагането на комплексен анализ на примера на важни за страната инвестиционни проекти или програми, както и текущи предизвикателства по управлението на природните рискови процеси или по интегрираното управление на ресурсите.

Специалности: География, редовно и задочно обучение, География и биология, История и география, География и английски език, Регионално развитие и политика, Геопространствени системи и технологии, редовно обучение