Природна география на Балканския полуостров

Природна география на Балканския полуостров

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Природна география на Балканския полуостров

Име на дисциплина: Природна география на Балканския полуостров

Описание на дисциплина

Дисциплината е насочена към природните географски закономерности и геоекологичните проблеми в най-близкото за България пространство. Балканският полуостров е един от най-разнообразните региони на Европа, съчетал чертите на различни природни зони – на широколистните гори, на степите и лесостепите, на преходните (субсредиземноморски) гори и храсти, на вечнозелените, твърдолистни средиземноморски гори и храсти, на бореалните иглолистни гори и високопланинските ливади, пасища и голи скали.

Главна цел на курса е изграждане на задълбочени знания за особеностите на природата, ландшафтната структура, природните ресурси, геоекологичните проблеми на Балканския полуостров. Студентите се запознават със системата от мерки за опазване на природната среда и провеждания регионален геоекологичен мониторинг. Прави се анализ на типичните и специфични черти на природните области на Балканския полуостров. С практико-приложна насоченост е сравнителния анализ със сходни региони в Европа.

Специалности: География, редовно и задочно обучение