Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Околна среда и природни ресурси

Име на дисциплина: Околна среда и природни ресурси

Описание на дисциплина: Курсът запознава студентите с един от глобалните въпроси на съвременността – взаимодействието между природата и обществото. Той разглежда многообразието на това взаимодействие, като се посочват последствията от него както за природата, така и за човека. Природният капитал е основен акцент в тематиката на дисциплината. Последователно се разглеждат въпросите за минералния, растителния, фаунистичния, почвения, хидроложкия, рекреационния капитал. Природният капитал се оценява като потенциал за развитие на стопанската дейност Разглеждат се промените в околната среда, настъпили в резултат на използването на природните ресурси и възприемането им като критичен природен капитал, както и възможностите за управление на природния капитал на Земята. Специално внимание е отделено на възникващите конфликти при управление на природния капитал и начините за преодоляване на тези конфликти. Акцентира се върху геоекологичните проблеми, свързани с използването на природните ресурси. –замърсяване и опазването на атмосферния въздух, водите, почвите. Изясняват се различните видове оценки на околната среда. Посочват се мястото и ролята на страната и Европейския съюз в съвременните предизвикателства на политиката в областта на околната среда.

Специалности: Регионално развитие и политика