Ландшафтна география на България

Ландшафтна география на България

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Ландшафтна география на България

Име на дисциплина: Ландшафтна география на България

Описание на дисциплина

Общо описание (съдържание на курса, цели на обучението, практическо приложение и др.):

Основната цел на курса е студентите да усвоят знания и умения за анализ за ландшафтното разнообразие на България в качеството му на Природно наследство и факторите, които обуславят неговото формиране, съвременно състояние и тенденции за развитие. Задачите за постигане на тази цел са:

  • Изучаване на основните закономерности, фактори и процеси за формиране на ландшафтите на България на фона на общите закономерности за Балканския полуостров и Европа
  • Формиране на познания за отличителните черти на хоризонталната и на вертикалната структура на ландшафтните единици в България, вкл. уникални ландшафти с представителност в национален, европейски и световен мащаб
  • Формиране на познания за особеностите на развитие, вкл. антропогенна трансформация, на водещи ландшафтни системи и на факторите и предпоставките за тяхното опазване, поддържане и/или устойчиво използване

Курсът се състои от три основни части:

  1. Ландшафтоформиращи фактори и процеси на територията на България
  2. Закономерности на ландшафтна диференциация в България
  3. Структура на ландшафтното пространство на България

Акцентът във втори и трети раздел е подчинен на ролята на мащаба при идентифицирането на ландшафтите като фактор за тяхната ефективна оценка, планиране и управление.

Търсеният резултат от обучението е систематизиране на знанията, формирани от природните науки, свързани с географското пространство на България в бакалавърско ниво на обучение, и подготовка за кандидатстване за магистърско ниво на обучение с насоченост към пространствените анализи, мултифакторните решения, интердисциплинарни взаимодействия за целите на планирането и управлението на географското пространство.

Специалности: География (редовно и задочно обучение)