Карстови ландшафти в България

Карстови ландшафти в България

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Карстови ландшафти в България

Име на дисциплина: Карстови ландшафти в България

Описание на дисциплина

В курса се изучават едни от най-разпространените азонални ландшафти на Земята – карстовите. Той цели да задълбочи познанията на студентите относно същността и методиката на изследване на карста и карстовите комплекси. Последователно се проследяват факторите на карстообразуването и главните типове карст. Значително място е отделено на карстовите ландшафти в България, включително и по регионални единици. Разкрива се тяхната структура, функциониране, развитие и пространствена диференциация. Важен фокус са класифицирането и картографирането на карстовите ландшафти. Тази задачи се подпомагат и от еднодневно теренно практическо занятие. Интензивното използване на карстовите ландшафти и тяхното трудно самовъзстановяване изисква прилагането на специфични методи и подходи при тяхното усвояване и рекултивация. Специално внимание е отделено на опазването на карстовите ландшафти и защитените карстови територии.

Специалности: География, редовно и задочно обучение