Геоекологични проблеми и защитени територии в избрани региони в света

Геоекологични проблеми и защитени територии в избрани региони в света

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Геоекологични проблеми и защитени територии в избрани региони в света

Име на дисциплина: Геоекологични проблеми и защитени територии на избрани региони в света

Описание на дисциплина

Дисциплината запознава студентите с актуални регионални измерения на съвременните екологични предизвикателства в разнообразен политически, икономически или географски контекст, непосредствено обвързани с проблемите на пространственото планиране, регионалното развитие и управлението на територията.

Лекционният материал поставя специален акцент върху регионалните решения на глобалните екологични проблеми, като насочва вниманието върху потенциала на новата концепция за „защитени територии“ в обновените им качества на обекти с иновативни пространствено-организационни структури, интегриращи функции (геополитически, стопански, социо-културни, съхраняващи биоразнообразието и генофонда) и активни бизнес подходи на управление с прякото участие на местното население, и най-вече – като експериментални обекти на нови форми на управление на ресурсите.

Селекцията от лекции и упражнения включва анализи върху: „Трансграничните паркове“ и отражението им геополитическите конфликти, „Защитените ландшафти“ и активната роля на местните бизнес начинания, „Биосферните резервати“ и съхраняването на екосистемните услуги в подкрепа на човешкото благосъстояние (Ecosystem Services Concept), „Морските зони“ и управлението на генетичните ресурси, Системата от обекти от „Световното културно и природно наследство“ и значението им поддържането на традициите и идентичността на регионите и др.

Аналитичният материал, поставен в основата на тази дисциплина подпомага във висока степен последваща магистърска специализация, ориентирана към тематиката на зелените политики, оригиналните природно базирани решения (Nature Based Solutions Concept) и други иновации за устойчиво планиране и управление на територии и ресурси.

Специалности: География (редовно и задочно)