Антропогенизирани ландшафти в България

Антропогенизирани ландшафти в България

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Антропогенизирани ландшафти в България

Име на дисциплина: Антропогенизирани ландшафти в България

Описание на дисциплина

Мястото и значението на антропогенизираните ландшафти става все важно и видимо в структурата на ландшафтната сфера на Земята, В курса на обучение по дисциплината студентите се запознават със същността и основните типове антропогенизирани ландшафти в България, които са формирани в резултат на разнообразна стопанска дейност в миналото и в съвременността – поселищно развитие, военни действия, земеделие, животновъдство, промишлено развитие, съвременно селско стопанство, рекреация, инфраструктурно строителство и др. Сред основните задачи на курса са разкриването на природните предпоставки, историческото развитие и основните етапи на антропогенизация на ландшафтите в България. Разглеждат се зоналните особености, структурата, динамиката и развитието на тези ландшафти. Съществено внимание се отделя на различните класификации, като се открояват специфичните им особености. Специално внимание е отделено на съставянето на карти, отразяващи типа и степента на антропогенизация на ландшафтите. Важно място се отделя на въпросите за организиране на мониторинг на антропогенизираните ландшафти.

Специалности: География, редовно и задочно обучение